Frecvenţa şi manifestările clinice ale sindromului de diferenţiere în tratamentul pacienţilor cu leucemie acută promielocitară în funcţie de vârstă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
563 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-29 12:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.392-07-08 (2)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (648)
SM ISO690:2012
GLADÎŞ, Valentina; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; MUNTEANU, Victor; CHIU, Maria; PLASCHEVICI, Irina. Frecvenţa şi manifestările clinice ale sindromului de diferenţiere în tratamentul pacienţilor cu leucemie acută promielocitară în funcţie de vârstă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 379-383. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Frecvenţa şi manifestările clinice ale sindromului de diferenţiere în tratamentul pacienţilor cu leucemie acută promielocitară în funcţie de vârstă

CZU: 616.155.392-07-08
Pag. 379-383

Gladîş Valentina1, Corcimaru Ion2, Robu Maria2, Munteanu Victor1, Chiu Maria1, Plaschevici Irina1
 
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Au fost studiate frecvența și manifestăr ile clinice ale sindromului de diferențiere (SD) care s-a dezvoltat în perioada tratamentului de inducere a remisiunii la 98 pacienţi cu leucemie acută promielocitară (LAP) în funcție de vârstă. La toţi bolnavii s-a efectuat tratament cu acidul all-trans-retinoic (ATRA) în combinație cu cicluri de polichimiotepaie „5 2”, „7 3”. A fost constatat că SD s-a dezvoltat la 35 pațienți (35,7%). SD a fost înregistrat mai frecvent la pacienții cu vârsta de peste 60 ani (57,1%), aproximativ cu aceeași frecvență la persoanele cu vârsta 19-40 și 41-60 de ani (39,5% și 35,4% respectiv). Rar SD a fost diagnosticat la copii (17,6%). Forma gravă a SD a fost constatată la 10 (28,6%) bolnavi, forma de gravitate medie –în 25 (71,4%) cazuri. În majoritatea cazurilor (64,7%) s-a inregistrat SD tardiv.

Frequency and clinical features of the diffrentiation syndrome (DS) in 98 patients of acute promyelocytic leukemia (APL) of different ages have been studied. The treatment with all-trans retinoid acid (ATRA) in combination with courses of polychemoterapy „5 2”, „7 3” was performed in all the patients.It was found that DS has developed most frequently in people aged over 60 years (57.1%), with an equal frequency in patients aged 19-40 years and 41- 60 years (39.5% and 35.4% respectively). Rarely DS was detected in children (17.6%). Severe DS was registered in 10 (28.6%) patients, moderate DS - 25 (71.4%) cases. In most causes (64.7%) late DS was registered.

Изучена частота и клиника синдрома дифференцировки (СД) в период индукции ремиссии у 98 больных острым промиелоцитарным лейкозом (ОПЛ) в различных возрастных группах. У всех больных проводилось лечение all-транс ретиноевой кислотой (АТРА) в комбинации с курсами полихимиотерапии по схемам «7 3», «5 2». СД диагностирован у 35 больных (35,7%). СД чаще наблюдался у больных в возрасте старше 60 лет (57,1%), приблизительно с одинаковой частотой у пациентов в возрасте 19-40 и 41-60 лет (39,5% и 35,4% соответственно). Редко СД был выявлян у детей (17,6%). Тяжелая форма СД была констатирована у 10 (28,6%) больных, СД средней тяжести - у 25 (71,4%). В большинстве случаев (64,7%) встречалась поздняя форма СД.

Cuvinte-cheie
leucemie acută promielocitară, acid All-trans-retinoic, sindrom de diferenţiere

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-42416</doi_batch_id>
<timestamp>1623661057</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale</full_title>
<issn media_type='print'>18570011</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>3(48)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Frecvenţa şi manifestările clinice ale sindromului de diferenţiere în tratamentul pacienţilor cu leucemie acută promielocitară în funcţie de vârstă</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Gladîş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Corcimaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Robu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Munteanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Chiu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Plaschevici</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>379</first_page>
<last_page>383</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>