70 ani a cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 20:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:61:378(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (823)
Științe medicale. Medicină (5828)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1329)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Dumitru; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; LAVRIC, Alexandru. 70 ani a cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 320-324. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

70 ani a cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”

CZU: 001.891:61:378(478)
Pag. 320-324

Tintiuc Dumitru, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 2 februarie 2016


Rezumat

În lucrare se descrie perioada istorică din anul 1945 până în prezent a cercetărilor ştiinţifi ce realizate de colectivul Catedrei Medicină Socială şi Management Sanitar „Nicolae Testemiţanu”, care includ direcţiile ştiinţifi ce: rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce, participări la diferite foruri ştiinţifi ce. Scopul lucrării este de a estima dezvoltările ştiinţifi ce efectuate de către diferiţi conducători a acestei catedre în această perioadă de timp, care au inclus problemele de Medicină Socială, management şi organizarea asistenţei medicale populaţiei din mediul rural și urban în diferite etape de dezvoltare a societăţii.

In this article are described a short history of the development of science from 1945 till now in the chairman. Public Health and Management “Nicolae Testemitsanu” that included: - The direction of science; - Scientific manifestations; Participation at different scientific forums; - Publicities articles. Aiming to evaluate an analysis of the development of scientific research performed by leaders and academic staff of the chair, who included issues regarding Public Health and the management of health services provided to urban and rural population on different levels of the development of society.

В работе описывается исторический период с 1945 по сегодняшнего дня развитие научных исследований на кафедре Общественного Здоровья и Менеджмента «Николая Тестемицану» которые включает слудующие направления: - Научные результаты исследований; - Участие в различных научных форумах; - Научные опубликованных работ. С целью определение развития научных исследований проводимых руководителями и коллектива кафедры, которые включили проблемы общественного здоровья и менеджмента в организации медицинской помощи сельского и городского населения в различных этапах развития общества.

Cuvinte-cheie
catedra, rezoluţie, decizie,

argumente