Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
715 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-20 10:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316 (49)
Electrotehnică (919)
SM ISO690:2012
ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; РЫБАКОВА, Галина; АНИСИМОВ, В.К.. Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 32-39. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов

CZU: 621.316
Pag. 32-39

Пацюк В.И., Берзан Владимир, Рыбакова Галина, Анисимов В.К.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

В работе рассматривается задача расчета электрического поля линии электропередач со сближенными фазами (УСВЛ) напряжением 110 кВ. Зная характеристики электрического поля для заданной геометрии, вычисляются погонные емкости и индуктивности при условии, что потенциал проводов фаз определяется системой уравнений для напряжения при учете их временного сдвига фаз. Рассматривается электрическая линия с горизонтальным расположением проводов. Распределение электрического поля выполняется для расчетной области, ограниченной квадратом со сторонами 100100 м, на границах которого потенциал полагается нулевым. Для численного решения сформулированной задачи Дирихле разобьем область на конечное множеств малых треугольников. В качестве пиближенного решения задачиривается кусочно-линейная функция (,)huxy, которая должна быть непрерывной в области  и линейной на каждом треугольнике hKT. исления полей при изменении фазового сдвига пряжений сближенных фаз в диапазоне и для различных значений временной дискретизации на периоде использован метод конечных объемов. Приведены характеристики распределения электрического поля для различных моментов времени и значений фазового сдвига между векторами сближенных фаз линии типа УСВЛ 110 кВ.

În lucrare se examinează problema calculării câmpului electric al liniei electrice aeriene de tipul LEDA 110kV. Se consideră, ca dacă cunoaştem caracteristicile câmpului electric pentru geometria dată avem posibilitatea să calculăm valorile lineică ale capacităţii şi inductivităţii liniei din condiţia, că potenţialul conductoarelor este determinat de un ansamblu de valori ale tensiunii sistem, ţinând cont de decalajul de fază ale vectorilor de tensiune în timp. Se examinează linia electrică cu amplasarea orizontală a conductoarelor. Repartiţia câmpului electric se determină pentru domeniul limitat de un pătrat cu laturile de 100x100 m, la hotarele căruia se consideră că potenţialul are valoarea nulă. Pentru obţinerea soluţiei numerice a problemei formulate Dirichlet vom prezenta domeniul printr-un ansamblu de triunghiuri mici. În calitatea de soluţie aproximativă a problemei formulate vom examina funcţia liniară pe porţiuni, , care trebuie să fie continuă în domeniul (,)huxy şi liniară pe fiecare triunghi hKT. Pentru calcularea câmpurilor la varierea unghiului decalajului de fază a tensiunilor conductoarelor fazelor apropiate în banda 0-1800 şi diferitor valori de timp discretizat pe perioada undei fundamentale a tensiunii s-a utilizat metoda volumelor finite. În lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor numerice a caracterului repartiţiei potenţialului în câmpul liniei pentru diferite valori de timp şi a decalajului de fază a vectorilor tensiunilor aplicate la conductoarele fazelor apropiate a liniei de tip LEDA 110 kV.

The problem of calculating the electric field of the 110kV transmission line of CSCPL (Controlled Self Compensating Power Lines) type is studied. Proceeding from the known characteristics of the electric field for a given geometry, we calculate the inductance and capacitance per unit length assuming that the potential of wiring phase is defined by the system of equations for voltage taking into account the phase shift in time. We consider the electric line with horizontal wires. The electric field distribution is calculated for the domain bounded by a square with sides 100x100 m, on the boundaries of which the potential is assumed zero. To obtain a numerical solution of formulated Dirichlet problem the considered domain  is divided into a finite set of small triangles. As the approximate solution of the problem, we consider the piecewise linear function, which must be continuous in (,)huxyand linear on each trianglehKT. To calculate the electric fields when changing the phase shifting angle for voltages of closely spaced wires in the range 00 - 1800 and for different time moments, we apply the finite volume method. The results of numerical calculation of the parameters of potential repartition for different values of time and of phase shift for the 110 kV line of CSCPL type are represented.

Cuvinte-cheie
Электрическая линия, сближенные провода, метод конечных объемов электрического поля,

параметры линии