Formation and development of product competitive policy at enterprises based on marketing research
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-01-12 10:44
Vizualizări 198
Vizitatori unici 24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.2+658.8 (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (582)
Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiție (9)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation and development of product competitive policy at enterprises based on marketing research

CZU: 339.137.2+658.8
Pag. 36-46

Petrovici Sergiu, Muştuc Svetlana
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 December, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

The paper reveals the essence of the product policy, its place in the marketing mix complex, the key elements of product competitiveness, directions to achieve a competitive product policy at the company. A special place belongs to stages of formation and development of product competitive policies of at companies including: formulating the conditions of elaborating and fulfilling the product’s policy (elaborating new action strategies, knowing the elements of the market); choosing variants on product’s strategies and procedures for implementing marketing tactics; managing the life cycle of the product and the changing characteristics in the movement of product through its life cycle phases; develop recommendations on product planning and improving their value in use (consumption); deciding on the making, packaging, labeling and marking of products.

În lucrare sunt dezvăluite esenţa politicii de produs, locul acesteia în complexul marketingului mix, principalele elemente ale competitivităţii produsului, direcţiile de formare şi realizare a unei politici competitive de produs la întreprindere. Un loc deosebit îi aparţine etapelor formării şi dezvoltării politicilor competitive de produs la întreprinderi, inclusiv: formularea condiţiilor elaborării şi realizării politicii de produs (elaborarea unei strategii de acţiuni în perspectivă, cunoaşterea elementelor pieţei); alegerea variantelor strategiilor de produs şi modalităţilor de punere în aplicare prin tactici de marketing; dirijarea cu ciclul de viaţă al produsului şi schimbarea caracteristicilor în procesul mişcării produsului prin fazele acestui ciclu de viaţă; elaborarea recomandărilor cu privire la planificarea produsului şi îmbunătăţirea valorii de întrebuinţare (consum); luarea deciziilor cu privire la preambalarea, ambalarea, etichetarea şi marcarea produsului.

В статье рассмотрены сущность создания товарной политики, место товарной политики в комплексе маркетинга-микс, основные элементы конкурентоспособности продукции, направления основания и реализации конкурентоспособной товарной политики на предприятии. Особое внимание уделено этапам формирования и развития конкурентоспособной товарной политики на предприятии, в том числе: формулирование условий создания и реализации товарной политики (разработка стратегии перспективных действий, познавание рыночных элементов); выбор вариантов товарных стратегий и способов их внедрения посредством маркетинговых тактик; управление жизненным циклом продукта и изменение характеристик при фазном продвижении; разработка рекомендаций по планированию товара и улучшению его потребительского спроса; принятие решений по затариванию, упаковке, маркировке товара.

Cuvinte-cheie product policy, Assortment policy, Competitiveness, new product, marketing mix