Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
598 5
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-20 21:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43:663.2(478) (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (848)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (293)
SM ISO690:2012
ЛЕВИТСКАЯ, Алла; ЯНИОГЛО, Надежда. Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия. In: Intellectus. 2015, nr. 3, pp. 51-57. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия

CZU: 338.43:663.2(478)
Pag. 51-57

Левитская Алла, Яниогло Надежда
 
Комратский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2015


Rezumat

Статья рассматривает особенности организационных инноваций и проблемы их экономической оценки. Проводится анализ различных методик оценки результативности организационных инноваций, и выявляются нерешенные проблемы этого вопроса. Предложена оригинальная методика оценки эффекта от внедрения организационных инноваций на основе выявления зависимости расходов предприятия на внедрение новых методов ведения бизнеса от числа квалифицированных работников. В качестве эмпирической базы исследования служит исследование предприятий винодельческой отрасли АТО Гагаузия.

În prezentul articol sunt examinate caracteristicile inovațiilor organizaționale și problemele evaluării economice a acestora. Se analizează diferite metode de evaluare a eficacității inovațiilor organizaționale, fiind identificate problemele nesoluționate la acest capitol. Este oferită o metodă originală de evaluare a efectului obținut in urma implementării inovațiilor organizaționale pe baza identificării dependenței dintre costurile intreprinderii pentru aplicarea unor metode noi de organizare in gestionarea afacerii și numărul de lucrători calificați. Drept bază empirică de cercetare servește analiza intreprinderilor din industria vinului a UTA Găgăuzia.

This article discusses the features of organizational innovations and problems of their economic evaluation. The analysis of various methods of organizational innovations effectiveness has been identified in the article and unsolved problems of this issue were found here. Here it is offered the original method for evaluating the effect of the implementation of organizational innovations on the basis of detection the dependence between the number of skilled workers and implementation costs of new methods of doing business. As the empirical base of the research it is offered the analysis of wine-ma- king enterprises of Gagauzia.

Cuvinte-cheie
инновации, организационные инновации,

оценка эффекта, методика оценки организационных инноваций