Designing a modern information system of university management_the experience of Khmelnitsky national university
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-24 10:46
Vizualizări 98
Vizitatori unici 14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1:004(477) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (888)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (860)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designing a modern information system of university management_the experience of Khmelnitsky national university

CZU: 378.1:004(477)
Pag. 63-69

Bel'ovsky Constantin
 
Хмельницкый национальный университет
 
Disponibil în IBN: 2 November, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

The article describes experience of designing a modern information system of university management. Conceptual provisions are examined both from technical as from management point of view. Use of the document-oriented management substantiated. Any activities at the university are presented in information system as some structured documents, which reflect paper documents before implementation of information system. The need of retaining the history of all changes in the system is substantiated. Not just the current status, as practiced in most information systems. It is shown that the calculation of the current state of the object based on the history of changes can be made on the fly without substantially reducing performance. Advantages and experience of use of the web interface and the open source software, especially for the state universities are considered. Interaction of subsystems is discussed. It is proved that a complete integrated information system should include all main divisions, starting with Planning and finance department and the HR department, and ending with chairs and support units.

În articol se examinează experiență elaborării unui sistem informațional modern de gestiune a unei universități. Cadrul conceptual este abordat atît din punct de vedere tehnic, cît și din punctul de vedere al managementului universității. Este fundamentată gestiunea universității orientată documentar. Orice activitate în universitate se prezintă în cadrul sistemului informațional prin documente structurate, care corespund documentelor de hîrtie aplicate pînă la implementarea sistemului informațional. Este argumentată necesitatea păstrării istoriei tuturor modificărilor intervenite în sistem și nu doar informația despre starea curentă, așa cum se practică în majoritatea sistemelor informaționale. Se marchează că identificarea stării curente a obiectului, bazată pe istoria modificărilor, poate fi îndeplinită rapid, fără reducerea semnificativă a performanței. Preponderent pentru universitățile de stat sunt examinate avantaje și experiența utilizării interfeței Web și software-ului în acces deschis. Se cercetează interacțiunea subsistemelor. Se demonstrează că un sistem informațional complet integrat ar trebui să includă toate subdiviziunile de bază, începînd cu departamentul financiar-planificare și departamentul de resurse umane și finalizînd cu catedrele și unitățile structurale auxiliare.

В статье рассматривается опыт разработки современной информационной системы управления университетом. Концептуальные положения рассмотрены как с технической точки зрения, так и с точки зрения управления университетом. Обосновано документо-ориентированное управление университетом. Любая активность в университете представляется в информационной системе в виде структурированных документов, которые соответствуют бумажным документам до внедрения информационной системы. Аргументирована необходимость сохранения истории всех изменений в системе, а не только текущего состояния, как практикуется в большинстве информационных систем. Показано, что вычисление текущего состояния объекта, основанное на истории изменений, может быть выполнено на лету без существенного уменьшения производительности. Рассматриваются преимущества и опыт использования Веб-интерфейса и открытого программного обеспечения, особенно для государственных университетов. Исследуется взаимодействие подсистем. Обосновано, что полноценная интегрированная информационная система должна включать все основные подразделения, начиная от планово-финансового отдела и отдела кадров и заканчивая кафедрами и вспомогательными подразделениями.

Cuvinte-cheie information system, university, management, integrated