Analysis of competition in the insurance market of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-24 09:40
Vizualizări 148
Vizitatori unici 19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.2:368(478) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (574)
Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor (37)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of competition in the insurance market of the Republic of Moldova

CZU: 339.137.2:368(478)
Pag. 38-48

Fuior Elena1, Bejenari Natalia2
 
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Ministerul Economiei, Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 November, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Ensuring a healthy competitive environment in the national insurance market is a necessary condition for an effective functioning of the current economic system and the basis for sustainable economic growth. In a functioning market economy, compliance with competition rules are necessary to safeguard the consumer interest and increase the competitiveness of products and services. Simultaneously, the insurance market is one of the key elements of the current financial system in the country. In this paper there are analyzed the main features of the insurance market in terms of the number of insurance companies operating on the Moldovan market, the market share of each insurance company calculated based on the insurance services provided and calculated Herfindahl - Hirschman Index in order to determine the level of concentration in the relevant product market. The purpose of this paper is to analyze the level of competition in the insurance market in Moldova and to identify the main risks concerning the competitive environment. Also, the paper is focused on the analysis of compulsory insurance of motor liability, both internal and external in terms of competition.

Asigurarea unui mediu concurenţial sănătos pe piaţa asigurărilor din ţară este condiţia necesară pentru funcţionarea eficientă a sistemului economic actual, precum şi bază pentru o creştere economică durabilă. Într-o economie de piaţă funcţională, respectarea normelor privind concurenţa este necesară în vederea apărării interesului consumatorilor şi creşterii competitivităţii produselor şi serviciilor. Concomitent, piaţa asigurărilor este unul din elementele cheie ale sistemului financiar actual din ţară. În lucrarea data au fost expuse principalele caracteristici ale pieţii asigurărilor din punctul de vedere al numărului companiilor de asigurare care activează pe piaţa din Republica Moldova, cota de piaţă deţinută de fiecare companie de asigurare în dependenţă de serviciile de asigurare acordate, precum şi calculat Indicele Herfindahl - Hirschman pentru a determina nivelul de concentrare pe piaţa relevantă a produsului. Scopul lucrării este analiza nivelului concurenţei pe piaţa asigurărilor din ţară şi identificarea riscurilor privind mediul concurenţial pe piaţa dată. În textul lucrării s-a pus accent pe studiul serviciilor de asigurare obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă.

Обеспечение здоровой конкуренции на рынке страхования в стране является необходимым условием для эффективного функционирования нынешней экономической системы и основой для устойчивого экономического роста. В рамках функционирующей рыночной экономики соблюдение законодательства о конкуренции необходимо для защиты интересов потребителей и повышения конкурентоспособности продукции и услуг. В то же время, рынок страхования является одним из ключевых элементов нынешней финансовой системы. В данной статье анализируются основные особенности страхового рынка с точки зрения количества страховых компаний, работающих на молдавском рынке, рыночная доля каждой страховой компании в соответствии с видами оказанных страховых услуг, а также вычислен Индекс Герфиндаля — Гиршмана, с целью определения уровня концентрации на соответствующем рынке. Целью данной работы является проведение анализа уровня конкуренции на страховом рынке страны и выявление рисков конкурентной среды на соответствующем рынке. В статье поставлен акцент на исследование услуг внутреннего и внешнего обязательного страхования автогражданской ответственности.

Cuvinte-cheie insurance market, Competition, market share, concentration level, compulsory motor third party liability insurance