The assessment of regulations imposed on enterprises’ competition on the market of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-16 17:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.2:658.1(478) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (300)
Forme de întreprinderi. Finanțare (112)
SM ISO690:2012
PETROVICI, Sergiu; MUŞTUC, Svetlana. The assessment of regulations imposed on enterprises’ competition on the market of the Republic of Moldova . In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2015, nr. 1, pp. 26-32. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

The assessment of regulations imposed on enterprises’ competition on the market of the Republic of Moldova

CZU: 339.137.2:658.1(478)
Pag. 26-32

Petrovici Sergiu, Muştuc Svetlana
 
Trade Co-operative University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2015


Rezumat

The paper analyzes the concept of competition and competitiveness, the types of moving forces of competition, the indicators characterizing the level of enterprises’ competitiveness on the market (potential of company’s resources, the level of revenue and costs, the access to financial resources, staff motivation, management culture etc.) as well as the evaluation parameters of market competition (market power, barriers of enterprises to enter the market, new enterprises entering the market to create price competition and stimulate innovation, forcing firms to exit the market, innovations introduced by enterprises in the market, increased tariffs’ costs incurred by competitors). A special place belongs to the assessment of the regulations with various restrictions in terms of competition.

În lucrare sunt analizate conceptul concurenţei şi competitivităţii, tipurile forţelor de mişcare ale concurenţei, indicatorii ce caracterizează nivelul competitivităţii întreprinderilor pe piaţă (potenţialul de resurse al întreprinderii, nivelul veniturilor şi cheltuielilor, accesul la resurse financiare, motivarea personalului, cultura managerială etc.), precum şi parametrii de evaluare a concurenţei pe piaţă (puterea de piaţă, barierele în calea intrării pe piaţă a întreprinderilor, intrarea întreprinderilor noi pe piaţă pentru a crea o concurenţă de preţuri şi stimula inovaţia, forţarea întreprinderilor să iasă de pe piaţă, inovaţiile aduse de către întreprinderi pe piaţă, creşterea costurilor, tarifelor suportate de concurenţi). Un loc deosebit aparţine evaluării reglementărilor cu diverse restricţii din punctul de vedere al concurenţei.

В статье рассмотрены содержание конкуренции и конкурентоспособности, виды движущих сил конкуренции, показатели, характеризующие уровень конкурентоспособности предприятий на рынке (ресурсный потенциал предприятия, уровень доходов и расходов, доступ к финансовым ресурсам, мотивация персонала, культура управления и др.), а также параметры оценки конкуренции на рынке (проницаемость рынка, барьеры проникновения предприятий на рынки сбыта, проникновение новых предприятий на рынки с целью создания ценовой конкуренции и стимулирования инноваций, вытеснение предприятий с рынка, новшества введенные предприятиями на рынке, рост затрат, тарифов конкурентов). Особое внимание отведено оценке законодательству, которое ограничивает конкуренцию.

Cuvinte-cheie
Competition, Competitiveness,

potential resources, evaluation parameters, competition costs