ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
611 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 17:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046:004(478) (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2269)
SM ISO690:2012
ŞTEFANIŢA, Anastasia; CERNĂUŢEANU, Victor; COJOCARU, Irina; SALICOV, Aurelia. ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study. In: Economie şi Sociologie. 2015, nr. 2, pp. 91-98. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1857-4130

ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study

CZU: 37.016.046:004(478)
Pag. 91-98

Ştefaniţa Anastasia1, Cernăuţeanu Victor1, Cojocaru Irina1, Salicov Aurelia2
 
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 StarNet Company
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2015


Rezumat

Actuality: Developing professional skills in ICT is a key factor that determines the development of the ICT sector from Moldova. In 2014 ISDI and StarNet launched the initiative of establishing a network of centers of excellence in ICT outside the capital of the country. The initiative is based on a pre-feasibility study conducted by the ISDI team during December 2014 – February 2015. The aim of the article is to analyse the results of the pre-feasibility study, with a focus on surveys and discussions held with representatives of public authorities, teachers and pupils from 6 visited districts. The article presents some of the results of the visits made by ISDI team and an analysis of international and local situation in the area of ICT professional skills. The methodology comprises several research methods: data analysis (statistical and pre-feasibility study period), statistical review, descriptive method, comparative method, case studies. Results: It was performed an analysis of the international and European experience in e-skills field. Survey results and discussions shows that pupils want new extracurricular activities in their localities in the area of ICT. Teachers and public servants support the idea of creating centers that would allow students to develop their ICT professional skills.

Actualitatea: Dezvoltarea competenţelor profesionale in domeniul TIC reprezintă un factor cheie care determină dezvoltarea sectorului TIC din Moldova. In 2014 IDSI şi StarNet au lansat iniţiativa privind crearea unei Reţele de Centre de Performanţă in TIC in afara capitalei. Iniţiativa are la bază un studiu de prefezabilitate realizat de echipa IDSI in decembrie 2014- februarie 2015. Scopul articolului este analiza rezultatelor studiului de prefezabilitate, cu accent pe sondajele şi discuţiile organizate cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, profesorii şi elevii din 6 raioane vizitate. Articolul reflectă cateva dintre rezultatele vizitelor realizate de echipa IDSI in teritoriu precum şi analiza situaţiei internaţionale şi a celei locale in domeniul e-competenţelor. Metodologia utilizată cuprinde un mai multe metode de cercetare: analiza datelor (statistice şi cele colectate pe parcursul studiului de prefezabilitate), revizuirea statistică, metoda descriptivă, metoda comparativă, studii de caz. Rezultate: A fost realizată o analiză a experienţei internaţionale şi europene in domeniul competenţelor profesionale. Rezultatele sondajelor şi a discuţiilor organizate arată că elevii işi doresc activităţi extracurriculare in localitatea lor in domeniul TIC. Profesorii şi funcţionarii publici susţin ideea de creare a unor centre care ar permite elevilor dezvoltarea competenţelor profesionale TIC

Актуальность: Разработка профессиональных навыков в области ИКТ является ключевым фактором, который определяет развитие сектора ИКТ в Молдове. В 2014 году Институт Развития Информационного Общества (ИРИО) вместе с компанией StarNet стартовали инициативу по созданию сети центров ИКТ за пределами столицы Республики Молдова. Инициатива основывается на технико-экономическом обосновании, проведенном группой специалистов ИРИО за период декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. Цель статьи является анализ результаты предварительного технико-экономического исследования, сосредоточив внимание на опросах и дискуссий организованных с местными органами власти, преподавателей и студентов из шести посещенных районов. Статья отражает некоторые из результатов посещения выполненные рабочей группой ИРИО на местах, а также анализ положения вещей связанных с наличием компьютерных навыков как в нашей стране так и за рубежом. Методология включает в себя несколько методов исследования: анализ данных (статистический и те, собранные в ходе предварительного ТЭО), рассматривает статистические данные, описательный метод, сравнительный метод, тематические исследования. Результаты: был проведен анализ международного и европейского опыта в профессионально-технических навыков. Результаты опроса и дискуссий, показывают что учителя и государственных служащих поддерживают идею создания центров, которые позволили бы учащимся развить профессиональные навыки в области ИКТ

Cuvinte-cheie
ICT professional skills, centers of excellence in ICT, ISDI, Information and communications technology.,

computer science