Functions of goods assortment management in retail trade network
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-24 09:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.37:658.7/.8(478) (1)
Comerț interior. Comerț indigen (19)
Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor (13)
Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiție (40)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Functions of goods assortment management in retail trade network

CZU: 339.37:658.7/.8(478)
Pag. 21-25

Maleca Tudor
 
Trade Co-operative University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2015


Rezumat

The degree of meeting the demand of material goods buyers depends on their possibility to choose and purchase the favorite goods. This possibility depends on the degree of diversity and structure of goods offer in retail trade network that shall meet the structure of consumers’ needs and the solvent demand of buyers. This conformity can be achieved only by ensuring the management of commercial goods assortment. Like any other, the commercial goods assortment management is accomplished by performing a number of functions, which are currently not determined yet in the specialized literature. In this paper we present the nomination and version of nomenclature functions of goods assortment management, the performance of which would ensure the efficient management of goods assortment in retail trade network. There are also presented the definitions of the notions of optimal goods assortment, goods assortment management, and the nomenclature functions of goods assortment management made up of three groups of functions: general functions, special functions and specific functions. The components of functions content are also specified.

Gradul satisfacerii cererii cumpărătorilor de bunuri materiale depinde de posibilitatea acestora de a alege şi procura bunurile preferate. Această posibilitate depinde de gradul diversităţii şi de structura ofertei de mărfuri în reţeaua comercială en-detail, care trebuie să corespundă structurii necesităţilor consumatorilor şi cererii solvabile a cumpărătorilor. Această corespundere poate fi atinsă doar prin asigurarea managementului sortimentului comercial de mărfuri. Ca şi oricare altul, managementul sortimentului comercial de mărfuri este efectuat prin realizarea unui şir de funcţii, care în prezent în literatura de specialitate încă nu-i determinat. În această lucrare prezentăm nominalizarea şi varianta nomenclatorului funcţiilor managementului sortimentului de mărfuri, realizarea cărora ar asigura managementul eficient al sortimentului de mărfuri în reţeaua comercială en-detail. Sunt prezentate şi definiţiile perfectate ale noţiunilor de sortiment optimal de mărfuri, de management al sortimentului de mărfuri, iar nomenclatorul funcţiilor managementului sortimentului de mărfuri este creat din trei grupe de funcţii: funcţiile generale, funcţiile speciale şi funcţiile specifice. Sunt indicate şi componentele conţinutului funcţiilor.

Степень удовлетворения спроса покупателей на материальные ценности зависит от возможности выбора и приобретения желаемых товаров. Эта возможность обусловлена уровнем разнообразия и структурой предложения товаров в розничной торговой сети, которая должна соответствовать потребностям потребителей и платежеспособному спросу покупателей. Данное соответствие возможно достичь только путем обеспечения управления коммерческим ассортиментом товаров. Подобно другим, управление ассортиментом товаров осуществляется посредством ряда функций, которые в настоящее время в специализированной литературе точно не определены. В данной статье автором предлагается вариант номенклатуры функций управления ассортиментом товаров, исполнение которых позволит обеспечить эффективное управление ассортиментом товаров в розничной торговой сети. Также представлены и определения оптимального ассортимента товаров, управления ассортиментом товаров, а номенклатура функций управления ассортиментом товаров представлена тремя группами функций: общие функции, специальные функции и специфические функции. В статье также рассмотрены элементы содержания функций.

Cuvinte-cheie
assortment of goods, goods assortment management, retail trade network, optimal assortment, function of goods assortment management, offer of goods, demand for goods