The analysis of national legal provisions' compliance in the domain of competition for the development of an efficient market economy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-24 08:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.2:[346.546+347.73](478+4) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (300)
Regulamente de ordin și control economic (67)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (895)
SM ISO690:2012
BULMAGA, Olga; DANDARA, Liliana; MUŞTUC, Svetlana; MORARU, Simion. The analysis of national legal provisions' compliance in the domain of competition for the development of an efficient market economy . In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2015, nr. 1, pp. 7-14. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

The analysis of national legal provisions' compliance in the domain of competition for the development of an efficient market economy

CZU: 339.137.2:[346.546+347.73](478+4)
Pag. 7-14

Bulmaga Olga1, Dandara Liliana2, Muştuc Svetlana2, Moraru Simion2
 
1 S. C. „Tritex-Stil” S.R.L,
2 Trade Co-operative University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


Rezumat

The legislation of the Republic of Moldova on competition is fairly recent, unlike the EU legislation, which is acting for over five decades. The adoption of the new law on competition nr.183 / 2012 triggered the competition’s reform process in the Republic of Moldova and, implicitly, of the takeover of the Community Acquis. The implementation of commitments made by the Republic of Moldova on the harmonization of legislation with the EU as well as the need to remove shortcomings, led to the development of a new Law on Competition, a process that ended with the adoption of law on July 11th 2012. Thus, the Law on competition nr. 183 of 11.07.2012 expressly states in its preamble the implementation of art. 101-106 of the Treaty on the Function of the European Union of March 25, 1957, the provisions of EC Regulation nr. 1/2003 of December16. 2002 on the implementation of the rules on competition provided in Articles 81 and 82 of the Treaty, published in the Official Journal of the European Union nr. L 1 of 4th January 2003.

Legislaţia Republicii Moldova în domeniul concurenţei este destul de recentă, spre deosebire de legislaţia Uniunii Europene, care acţionează de peste cinci decenii. Adoptarea noii Legi a concurenţei nr. 183/2012 a declanşat în Republica Moldova procesul de reforme în domeniul concurenţei şi, implicit, de preluare a acquis-ului comunitar. Punerea în aplicare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova privind armonizarea legislaţiei concurenţiale cu cea a Uniunii Europene, precum şi necesitatea înlăturării lacunelor constatate, au determinat elaborarea unei noi Legi a concurenţei, proces finalizat cu adoptarea acesteia la 11 iulie 2012. Astfel, Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 prevede, în mod expres, în preambulul său transpunerea prevederilor art. 101-106 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 1 din 4 ianuarie 2003.

В Республике Молдова законодательство в области конкуренции создано относительно недавно, в отличие от законодательства Европейского Союза, действующего на протяжении более пяти десятилетий. Принятие нового Закона о конкуренции № 183/2012 обусловило начало процесса реформ в Республике Молдова в области конкуренции, а также взаимствование европейских практик. Выполнение данных Республикой Молдова обязательств по гармонизации законодательства о конкуренции с законодательством Европейского Союза и необходимость устранения выявленных недостатков законодательных актов, предопределили разработку нового Закона о конкуренции и его утверждение 11 июля 2012 года. Так, в преамбуле данного нормативного акта предусмотрено транспонирование положений ст. 101-106 Договора о функционировании Европейского Союза от 25 марта 1957, положений Регламента Совета Европы (ЕС) № 1/2003 от 16 декабря 2002 года о применении правил конкуренции, установленных статьями 81 и 82 Договора, опубликованного в Официальном Журнале Европейского Союза № L 1 от 4 января 2003 года.

Cuvinte-cheie
law, regulation,

market behavior, agreements, protection of competition, anti-competitive practices