Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
684 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-01-23 12:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478)(092) (58)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (3667)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; LUPAŞCU, Mihail; FURDUI, Teodor; DEDIU, Ion. Un destin de savant împlinit. Boris Boincean. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2015, nr. 13, pp. 120-123. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 13 / 2015 / ISSN 1857-3517

Un destin de savant împlinit. Boris Boincean

CZU: 63(478)(092)
Pag. 120-123

Duca Gheorghe, Lupaşcu Mihail, Furdui Teodor, Dediu Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Moscalu, V.D.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Cardiologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Manolache, G.G.</creatorName>
<affiliation>IMSP Spitalul Clinic Republican, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Morozan, V.I.</creatorName>
<affiliation>IMSP Spitalul Clinic Republican, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Moscalu, V.V.</creatorName>
<affiliation>IMSP Spitalul Clinic Republican, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Guzgan, I.S.</creatorName>
<affiliation>IMSP Spitalul Clinic Republican, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Batrînac, A.A.</creatorName>
<affiliation>Spitalul Internaţional Medpark, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Factorii de risc ce pot determina recurența insuficienței tricuspide după o corecţie reconstructivă</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>tricuspid</subject>
<subject>annuloplastie</subject>
<subject>determinante recurență.</subject>
<subject>tricuspid</subject>
<subject>annuloplasty</subject>
<subject>relapse determination.</subject>
<subject>трикуспидальный</subject>
<subject>аннулопластика</subject>
<subject>рецидив недостаточности.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.126.4-008.64-089</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-03-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Patologiile valvei tricuspidiene se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n 19-40% de cazuri, de cele mai multe ori aceste patologii se manifestă secundar ca o consecinţă a hipertensiunii pulmonare, dilatării congestive a ventriculului drept, afecţiunilor reumatismale ori infecțioase, traumelor cordului ori implicării &icirc;n proces tumoral. Scopul lucrării &ndash; de a stabili factorii ce pot determina recurenţa insuficienţei tricuspide după o corecţie reconstructivă, care este rolul tehnicii operatorii efectuate și al funcției ventriculului drept (VD) &icirc;n apariția acestor complicații postoperatorii. Metode: Pe parcursul anilor 2003-2012 au fost operați 2963 pacienți cu afecțiuni valvulare, viciile cardiace tricuspidiene au necesitat corecţie &icirc;n 1754 cazuri. Afecțiunile organice au fost constatate &icirc;n 208 (11,%) de cazuri, insuficienţa tricuspidă funcțională (ITF) &ndash; &icirc;n 1546 (88,1%). S-au efectuat 1695 (96,6%) operații reconstructive și 59 (3,4 % ) de protezări valvulare. Operaţii reconstructive la valva tricuspidă au fost posibile 97,8% (1695) cazuri. Au fost efectuate annuloplastia De Vega (642 de operaţii), Cabrol (587), cu inel de suport Cerpentier (245), Boyd (16), comisurotomia deschisă (8) completată cu annuloplastia De Vega (130). Letalitatea spitalicească a alcătuit 4,3%. &Icirc;n perioada de lungă durată au fost observați 1649 pacienţi (94,0%), &icirc;n termen de la 1 p&acirc;nă la 144 luni, &icirc;n medie 88 luni (6,8 ani). Fiecare din ei au fost investigați clinic şi Eco-cardiografic, analiza statistică s-au utilizat tehnici standarde, compar&acirc;nd grupele utiliz&acirc;nd testele student şi &chi;2, analiza multifactorială s-a efectuat conform analizei succesive Walde (E.Gubler, 1970). Rezultate: Postoperator &icirc;n 315 (19,1%) cazuri s-au &icirc;nregistrat regurgitaţii tricuspidiene reziduale mici şi moderate. Recurenţa severă a insuficienţei tricuspide &icirc;n perioada de lungă durată a fost &icirc;nregistrată &icirc;n 163 (9,8%) cazuri, 52 (3,1%) din aceşti pacienţi au necesitat reoperaţii. Concluzii: Durabilitatea reconstrucţiilor tricuspidiene depind de condiţiile hemodinamice instalate postoperator. Prin metode statistice au fost stabiliți factorii de risc ce pot influenţa recurenţa IT după annuloplastie. &Icirc;n conformitate cu indicii calculaţi putem remarca următorii &ndash; contractilitate miocardului joasă (FEVS &lt; 40%); &ndash; hipertensiunea pulmonară reziduală (PAP &ndash; &gt; 50 mmHg); &ndash; recidivul &bdquo;bolii mitrale&rdquo;; &ndash; dehiscenţa suturilor după annuloplastie; &ndash; dilatarea inelului fibros tricuspid preoperator &gt; 45 mm &lt; / retractarea complexului valvular</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Tricuspid valve pathogens occur in 19-40% of cases, most often these pathologies are secondary as a consequence of pulmonary hypertension, congestive dilation of the right ventricle, rheumatic or infectious diseases, heart trauma, or involvement in the tumor process. Objective: The purpose of this study is to assess the risk factors in relapse of severe regurgitations after tricuspid annuloplasty (TA). Methods: During the 2003-2012 years, was operated 2963 patients with acquired valve diseases. The tricuspid valve disease needed correction in 1754 cases of operated patients. Organic lesions were found in 208 (11,9%) cases, the another 1546 (88,1%) patients had a functional tricuspid regurgitation (TR) II-IV degree. In 1695 (96,6%) cases was done the plastic tricuspid operations: &ndash; De Vega (642), Cabrol (587), Carpentier ring (245) and Boyd TA (16), comissurotomy with (without) De Vega technique (130/8). The hospital mortality settled at 4,3%. In follow-up period 1649 (94,0%) patients were observed at 1 to 144 month, with a mean follow-up time 81month (6 ,8 years). They are were investigated clinically and by Eco-cardiography. Statistical analysis was performed by standard techniques, the groups were compared by Student and &chi;2 tests, multi-factors investigations was done according the successive analysis Walde (E. Gubler, 1970). Results: In early post operator period in 315 (19,1%) cases was found a mild and moderate TR. The transvalvular gradient in organic lesions decrease from 8,87 &plusmn; 2,46 to 2,57 &plusmn; 1,88 mm Hg. In follow-up period the relapse of severe TR was marked in 163 (9,8%) cases. Were reoperated 52 (3,2%) patients with failed reconstructive operations. Conclusions: Durability of the reconstructions depend on the registered homodynamic conditions in postoperative period. With a confirmed statistical reliable were found the risk factors which have greater influence and determinate the frequency of the relapse TI after annuloplasty. the descrable order, based on the importance analyzing indexes, we can mark following:- low myocardial contractility (EF LV &lt; 40%);- residual pulmonary pressure (PPA &gt; 50 mmHg); &ndash; recurrent &ldquo;mitral disease&rdquo;; &ndash; dehisced TA; &ndash; tricuspid annular diameter &gt; 45 mm; &ndash; retracted tricuspid valvular complex.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Трикуспидального клапана патологии обнаруживаются в 19-40% случаев, эти болезни часто происходит в результате вторичной легочной гипертензии, недостаточности правого желудочка дилатации, ревматического или инфекционного мозга травмы или опухолевого процесса. Цель работы &ndash; определить факторы определяющие рецидив трикуспидальной недостаточности в послеоперационном периоде выделяя значение техники выполненной реконструктивной коррекции в развитии этих осложнений или функции правого желудочка (ПЖ). Методы: В течение 2003-2012 гг оперированы 2963 пациентов с заболеваниями клапанов сердца, трикуспидальные пороки сердца требовали коррекции в 1754 случаях. Органические поражения наблюдались у 208 (11%) случаев, функциональная трикуспидальная недостаточность (ФТН) &ndash; в 1546 (88,1%). Реконструктивные операции выполнены в 1695 (96,6%), протезирование клапана &ndash; в 59 (3,4%) случаев. Аннулопластика De Vega была выполнена у 642 пациентов, Сabrol (587), опорным кольцом Cerpentier (245), Boyd (16), открытая комиссуротомия с аннулопластикой De Vega (138). Госпитальная летальность составила 4,3%. В отдалённом периоде наблюдались у 1649 пациентов (94,0%) в течение от 1 до 144 месяцев, в среднем 88 месяцев (6,8 года). Результаты оценены клинически и эко-кардиографически, статистический анализ выполнен с использованием стандартных методов Студент и &chi;2 тестов, многофакторный анализ был проведен в соответствии с методом Валде (E.Gubler, 1970). Результаты: После операции в 315 (19,1%) случаев были зафиксированы остаточные регургитации на ТК . Рецидив тяжёлой недостаточность ТК в отдалённом периоде было зафиксировано в 163 (9,8%) случаев, 52 (3,1%) из этих пациентов нуждались в реоперации. Выводы: Долговечность реконструктивных операций на ТК зависит от послеоперационных гемодинамических условий. Статистическими методами были установлены факторы риска, которые могут влиять на рецидив ТН после аннулопластики. По показателям расчетных можно отметить следующее &ndash; низкая сократимость миокарда (ФВ &lt;40%); &ndash; остаточная легочная гипертензия ( &gt; 50 мм рт. ст.); &ndash; рецидив &laquo;митральной болезни&raquo;; &ndash; прорезывание швов после аннулопластики; &ndash; диаметр фиброзного кольца &gt; 45 мм; &ndash; тетеринг клапана.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>