Солнечные многоступенчатые холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
542 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-27 03:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
536.248.2:532.529.5 (3)
Conducerea căldurii. Transferul de căldură (29)
Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică (36)
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; КИРИЛЛОВ, В.; АНТОНОВА, Альфия; ЛЮДНИЦКИЙ, Константин. Солнечные многоступенчатые холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 76-87. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Солнечные многоступенчатые холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением

CZU: 536.248.2:532.529.5
Pag. 76-87

Дорошенко Александр, Кириллов В., Антонова Альфия, Людницкий Константин
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

В статье представлены разработанные схемные решения для альтернативных холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, основанные на использовании абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации (восстановления) раствора абсорбента. Использован многоступенчатый принцип построения осушительного и охладительного контуров с возрастанием концентрации абсорбента по ступеням охладителя. Разработан абсорбер с испарительным охлаждением, позволяющий устранить отдельный испарительный охладитель, обычно включаемый после абсорбера соответствующей ступени. Тепло-массообменная аппаратура пленочного типа, входящая в состав осушительного и охладительного контуров унифицирована и выполнена на основе многоканальных композиций из полимерных материалов. Выполнен предварительный сравнительный анализ возможностей солнечных холодильных систем

Sunt prezentate soluţii schematice pentru sistemelor frigorifice alternative şi sistemelor de climatizare, bazate pe utilizarea unui ciclu absobţional şi energiei solare pentru regenerarea soluţiei absorbantului. Se utilizează principiu cu multe etape de construire a buclelor de desecare şi de răcire prin creştere a concentraţiei absorbantului de-a lungul treptelor de răcitor. Este elaborat absobitor cu răcire evaporativă, care dă posibilitatea de a eînlătura un răcitor evaporativ separat, care este apmlasat obişnuit după absorbitor al treptei corespunzătoare. Aparataj de schimb de căldură şi de masă de tip pelicular, care este componenţă buclelor de desecare şi de răcire este unificată şi fabricată la bază compoziţii din materialele polimerice cu multe canale. Este efectuată analiza prealabilă a parametrilor de performanţă a sistemelor solare frigorifice corespunzătoare.

In the article, the developed schematics are presented for the alternative refrigeration systems and air-conditioning systems, based on the use of absorbing cycle and solar energy for the regeneration of absorbent solution. Multi-stage principle of construction of drying and cool contours of solar systems is used with growth of concentration of absorbent on the stages of cooler. An absorber with internal evaporative cooling, allowing to remove the separate evaporated cooler, usually included after the absorber of the proper stage, is developed. Heat-mass-transfer apparatus of film-type, entering in the complement of drying and cool contours compatible and executed on the basis of multichannel compositions from polymeric materials. The preliminary comparative analysis of possibilities of the solar refrigeration systems and air-conditioning systems is executed.

Cuvinte-cheie
Солнечные системы, пленочные течения, абсорбция, десорбция,

осушение воздуха, тепло-массообменная аппаратура, испарительное охлаждение