Rolul gonadotropinelor în organismul uman și particularitățile metabolismului lor la pacienţi cu patologia ficatului (Revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
647 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-09 18:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.357:616.36 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (197)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1001)
SM ISO690:2012
LUPAŞCO, Iulianna; DUMBRAVA, Vlada-Tatiana; BEREZOVSCAIA, Elena. Rolul gonadotropinelor în organismul uman și particularitățile metabolismului lor la pacienţi cu patologia ficatului (Revista literaturii). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 44-48. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Rolul gonadotropinelor în organismul uman și particularitățile metabolismului lor la pacienţi cu patologia ficatului (Revista literaturii)

CZU: 615.357:616.36
Pag. 44-48

Lupaşco Iulianna1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Berezovscaia Elena12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2015


Rezumat

Gonadotropinele reprezintă o subclasă de hormoni care stimulează gonadele pentru sinteza și secreția steroizilor sexuali și derularea gametogenezei. La hormonii adenohipofi zei cu rol reproductiv la femei și la bărbați, se referă hormonul foliculostimulant (FSH) și cel luteinizant (LH). Diferenţele de structură a subunităților β ale hormonilor gonadotropi determină particularitătile lor funcționale. FSH și LH au acțiune sinergică, participând la funcția reproductivă la femei și la bărbați. La femei, FSH stimulează secreția de estrogeni, care contribuie la creșterea și dezvoltarea foliculelor în ovare. Acest proces se realizează cu participarea obligatorie a LH, sub acțiunea căruia se dezvoltă corpul galben. La bărbați, LH stimulează secreția testosteronului în testicule. FSH nu infl uențează sinteza androgenilor, dar este necesar pentru spermatogeneză. În metabolismul hormonilor gonadotropi, posibil, participă ficatul. La bărbați cu patologii hepatice, scăderea concentrației de testosteron, dependent de GTC corelează cu expresivitatea modificărilor testelor funcţionale hepatice. Dereglarea metabolismului gonadotropinei corionice s-a înregistrat la pacienți cu maladii cronice ale fi catului.

Gonadotropins are a subclass of hormones, which stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones and promote gametogenesis by the testes and ovaries. LH are some of the reproductive hormones of the adenohypophysis. The differences in the structure of β-subunits of gonadotropins determine their functional characteristics. FSH and LH show synergy by participating in the reproductive function in women and men. In women, FSH stimulates the secretion of estrogen, which contributes to the growth and development of follicles in the ovary. This process takes place with the obligatory participation of LH, which is developed under the influence of the corpus luteum. In men, LH stimulates the secretion of testosterone in the testicles. FSH does not affect androgen synthesis, but it is necessary for spermatogenesis. Perhaps, liver influences the metabolism of gonadotropic hormones. In men with liver disease the decrease of the testosterone depends on human chorionic gonadotropin (hCG) and correlates with the intensity of changes in liver function tests. Chorionic gonadotropin disorder has been reported in patients with chronic liver diseases.

Гонадотропины представляют подкласс гормонов, которые стимулируют синтез и секрецию стероидов в половых железах и способствуют гаметогенезу. К репродуктивным гормонам аденогипофиза относятся фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). Различие в структуре β-субъединиц гонадотропинов определяет их функциональные особенности. ФСГ и ЛГ проявляют синергию, участвуя в репродуктивной функции у женщин и мужчин. У женщин ФСГ стимулирует секрецию эстрогенов, которые способствуют росту и развитию фолликулов в яичнике. Этот процесс происходит с обязательным участием ЛГ, под воздействием которого развивается желтое тело. У мужчин ЛГ стимулирует секрецию тестостерона в яичках. ФСГ не влияет на синтез андрогенов, но является необходимым для сперматогенеза. В метаболизме гонадотропных гормонов, возможно, участвует печень. У мужчин с заболеваниями печени снижение тестостерона зависит от хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и коррелирует с интенсивностью изменений функциональных проб печени. При хронических заболеваниях печени было зарегистрировано нарушение метаболизма ХГЧ.

Cuvinte-cheie
gonadotropine, hormonul foliculostimulant, hormonul luteinizant, gonadotropina corionică uman