Produse vegetale și fitopreparate cu acțiune hipoglicemiantă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
602 52
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 12:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.322:58:616.379-008.64 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (182)
Botanică (716)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (833)
SM ISO690:2012
COJOCARU-TOMA, Maria; ANCUCEANU, Robert; CALALB, Tatiana; DINU, Mihaela; ŞEREMET, Oana; OLARU, Octavian-Tudorel; ANGHEL, Adriana-Iuliana. Produse vegetale și fitopreparate cu acțiune hipoglicemiantă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 440-444. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Produse vegetale și fitopreparate cu acțiune hipoglicemiantă

CZU: 615.322:58:616.379-008.64
Pag. 440-444

Cojocaru-Toma Maria1, Ancuceanu Robert2, Calalb Tatiana1, Dinu Mihaela2, Şeremet Oana2, Olaru Octavian-Tudorel2, Anghel Adriana-Iuliana2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2015


Rezumat

Diabetul zaharat continuă să fie o problemă globală prin frecvența sa și este foarte costisitor pentru societate prin evoluția cronică pe tot parcursul vieții. Tratamentul diabetului este complex, include pe lângă tratamentul medicamentos cel fitoterapic și igieno-dietetic, iar identificarea de noi medicamente, cu un profil de siguranţă mai bun şi efcacitate comparabilă produselor actuale, rămâne o preocupare constantă a cercetărilor ştiinţifi ce, inclusiv prin evaluarea plantelor medicinale hipoglicemiante din flora României și a Republicii Moldova, cât și a principiilor active responsabile de acțiune. Importanţa actuală a fi toterapiei rezidă în ponderea tot mai mare a medicamentelor de origine vegetală, atunci când cota fitopreparatelor cu acțiune hipoglicemiantă în Republica Moldova constituie doar 1,25%, raportate la numărul total de produse înregistrate, cu o tendință de înregistrare a lor ca suplimente alimentare în România (peste 90 suplimente alimentare). Totodată, studiul pune în evidență necesitatea extinderii fitopreparatelor hipoglicemiante, prin testările plantelor medicinale mai puțin studiate până în prezent.

Diabetes continues to be a global problem and is very pricey for the society due to the development of the chronic form throughout life. Treatment of the diabetes is complex, including both medical treatment, hygienic-dietary and phytotherapy, but identification of new medicine with a better safety profile and efficacy comparable to current products, remains a constant concern of scientific research including the survey of hypoglycemical medical plants of Romania and Republic of Moldova and active principles responsible for action. The current importance of phytotherapy lies in increasing the share of plant drugs, when share of phytopreparations with hypoglycaemic activity in the Republic of Moldova is only 1,25%, relative to the total number of registered products, with a tendency of their registration as food supplements in Romania (over 90 food supplements). The study also highlights the need to extend hypoglycaemic phytopreperations by testing medical plants less studied so far.

Сахарный диабет является глобальной проблемой из-за своей распостраненности и очень дорогостоящим для общества, в виду хронической эволюции на протяжении всей жизни. Лечение диабета осуществляется комплексно, которое помимо медицинских лекарственных средств включает фитотерапевтические и гигиено-диетические. Разработка новых медикаментов, более безопасных и эффективных, по сравнению с существующими препаратами, остается постоянным занятием научных исследователей, включая изучение лекарственных растений с гипогликемическим действием из флоры Румынии и Республики Молдовы, а также их биологические активные вещества. Важность фитотерапии на сегодняшний день заключается в росте доли лекарств растительного происхождения, тогда как процент фитопрепаратов с гипогликемическим действием в Республике Молдова составляет всего лишь 1,25% относительно общего количества лекарственных средств, с тенденцией регистрации этих форм в виде пищевых добавок в Румынии (более 90 пищевых добавок). В то же время, исследования подчеркивают необходимость расширения спектра гипогликемических фитопрепаратов, посредством изучения лекарственных растений, которые мало изучены на сегодняшний день.

Cuvinte-cheie
plante medicinale, produse vegetale, fitopreparate, diabet,

acțiune hipoglicemiantă