Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-03 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.322-002.2-08-053.2 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (731)
SM ISO690:2012
DANILOV, Lucian; ABABII, Ion; GHINDA, Serghei; MANIUC, Mihail; ABABII, Polina; DIACOVA, Svetlana. Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 397-403. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată

CZU: 616.322-002.2-08-053.2
Pag. 397-403

Danilov Lucian1, Ababii Ion1, Ghinda Serghei2, Maniuc Mihail1, Ababii Polina1, Diacova Svetlana1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

Metodele contemporane de tratament a diferitor forme de amigdalită cronică la copii, conservator sau chirurgical, trebuie să fie direcţionate către normalizarea statutului imun general al organismului cu un efect clinic pozitiv şi lipsa complicaţiilor locale sau la distanţă. Scopul studiului. Analiza efi cacităţii tratamentului chirurgical şi conservator la copiii cu amigdalită cronică decompensată prin cercetarea comparativă clinico-imunologică. Material şi metode. S-au cercetat 60 de copii cu amigdalită cronică decompensată, care au fost împărţiţi în 2 loturi: 30 pacienţi trataţi prin metoda chirurgicală şi 30 pacienţi trataţi conservator. S-au efectuat următoarele investigaţii până şi după 3 luni de la tratament: nivelele de subpopulaţii a limfocitelor T şi B, activitatea funcţionale a limfocitelor T, activitatea fagocitară a neutrofi lelor, conţinutul de complexe imune circulante, ASL-О, factorul reumatoid şi proteina C-reactivă, activitatea hemolitică a complementului, conţinutul IgA, IgG, IgM şi IgE, nivelurile IL-8, IL-4, TNF-α şi IL-1β. Rezultate. Înlăturarea radicală a focarului infecţios în amigdalita cronică decompensată la copii acordă o acţiune complexă asupra caracterului tulburărilor reactivităţii rezistenţei preimune şi imune a organismului bolnavului, declanşând un proces mai eficace de normalizare a indicilor modifi caţi ai acestor stări în comparaţie cu copiii trataţi terapeutic. Concluzii. Amigdalectomia efectuată la timp şi conform recomandărilor medicale, are un efect clinico-imunologic pozitiv şi micşorează probabilitatea apariţiei complicaţiilor din partea altor organe şi sisteme.

Contemporary methods of treatment of various forms of chronic tonsillitis in children, conservative or surgical, should be directed to normalize the body’s overall immune status with a positive clinical effect and no local or remote complications. The purpose of the study. Analysis of surgical and conservative treatment efficiency in children with decompensated chronic tonsillitis compared the clinical and immunological research. Materials and methods. We investigated 60 children with decompensated chronic tonsillitis who were divided into 2 groups: 30 patients treated surgically and 30 patients treated conservatively. The following investigations were carried out before and after 3 months of therapy: the levels of sub-populations of T and B lymphocytes, the functional activity of T lymphocytes, neutrophil phagocytic activity, the content of circulating immune complexes, ASL-О, rheumatoid factor, protein C reactive, complement hemolytic activity, the content of IgA, IgG, IgM, and IgE levels of IL-8, IL-4, TNF-α and IL-1β. Results. Radical removing of infectious outbreak in decompensated chronic tonsillitis in children gives a complex action on preimmune and immune character disorders of reactivity resistance of patient’s body, triggering a more effective process of normalization in modifi ed indices of these conditions compared with children who received therapeutic treatment. Conclusions. Tonsillectomy performed on time and according to medical recommendations, has a positive immunological and clinical effect and reduces the probability of complications from other organs and systems.

Современные методы лечения различных форм хронического тонзиллита у детей, консервативные или хирургические, должны быть направлены на нормализацию общего иммунного статуса организма с положительным клиническим эффектом и без локальных или отдаленных осложнений. Цель исследования. Анализ эффективности хирургического и консервативного лечения детей с декомпенсированным хроническим тонзиллитом на основании клинического и иммунологического исследования. Материалы и методы. Мы исследовали 60 детей с декомпенсированным хроническим тонзиллитом, которые были подразделены на 2 группы: 30 больных оперированных и 30 пациентов, получавших консервативное лечение. Исследования проводились до и после 3 месяцев лечения: уровни субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, функциональную активности Т-лимфоцитов, фагоцитарную активность нейтрофилов, содержание циркулирующих иммунных комплексов, ASL-О, ревматоидный фактор, C реактивный белок, содержание IgA, IgG, IgM и IgE, уровни ИЛ- 8, IL-4, TNF-α и IL-1β. Результаты. Радикальное удаление очага инфекции у детей с декомпенсированном хроническом тонзиллитом вызывает комплекстное воздействие на характер иммунологической реактивности организма пациента, что приводит к более качественной нормализации клинико-иммунологических индексов в сравнении с детьми которым проводилось терапевтическое лечение. Выводы. Тонзиллэктомия выполнунная в срок и в соответствии с медицинскими рекомендациями, оказывает положительный клиническо-иммунологический эффект и уменьшает вероятность осложнений со стороны других органов и систем.

Cuvinte-cheie
amigdalita cronică, indici imuni,

Tratament