Eficacitatea antihipertensivă a blocantelor canalelor de calciu (lercanidipină VS amlodipină) la pacienţii cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară şi moderată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
621 31
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-20 18:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.331.4:615.2 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (548)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (155)
SM ISO690:2012
REVENCO, Valeriu; ABRAŞ, Marcel; OCHIŞOR, Viorica; MIHALACHE, Georgeta. Eficacitatea antihipertensivă a blocantelor canalelor de calciu (lercanidipină VS amlodipină) la pacienţii cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară şi moderată. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 145-152. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Eficacitatea antihipertensivă a blocantelor canalelor de calciu (lercanidipină VS amlodipină) la pacienţii cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară şi moderată

CZU: 616.12-008.331.4:615.2
Pag. 145-152

Revenco Valeriu, Abraş Marcel, Ochişor Viorica, Mihalache Georgeta
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

A fost evaluată eficacitatea antihipertensivă şi toleranța blocantelor canalelor de calciu din grupa dihidropiridinelor, lercanidipină şi amlodipină la 66 pacienţi diagnosticaţi cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară sau moderată într-un studiu randomizat cu grupe paralele. După o perioadă de o săptămână de spălare (wash-out) a urmat o perioadă de 2 săptămâni de introducere (run-in) în care pacienţii au primit placebo şi o perioadă de 6 săptămâni de tratament cu lercanidipină 10 mg şi amlodipină 5 mg. Aprecierea valorilor tensiunii arteriale a fost efectuată de 8 ori pe zi cu un interval de o oră (900-1600) pe fondal de placebo, test acut, a 2-a şi a 6-a săptămână de tratament. Deasemenea au fost apreciate reacțiile adverse apărute pe durata monitorizării. În concluzie amlodipina, precum şi lercanidipina au redus efi cient tensiunea arterială şi nu au influenţat statistic semnificativ frecvenţa contracţiilor cardiace. Atât administrarea de lercanidipină, cât şi de amlodipină a dus la apariţia unui număr nesemnificativ de reacţii adverse şi a unui număr redus de întreruperi ale tratamentului din cauza reacţiilor adverse.

We evaluated the antihypertensive action and assesed the tolerability of lercanidipine with that of amlodipine, a long-acting dihydropyridine calcium antagonist, in 66 patients with metabolic syndrome and hypertension of the first and second degree, in a randomized, parallel trial. After a 1 week wash out period, 2-week placebo run-in period, the patients entered a 6-week treatment period with 10 mg of lercanidipine and 5 mg of amlodipine once a day. The appreciation blood pressure and heart rate was performed 8 times per day with intervals of one hour (900-1600) in placebo period, on the 2 day, at 2 and 6 weeks. Also adverse reactions were assessed during the monitoring. In conclusion, the lipophilic dihydropyridine calcium antagonists, lercanidipine and amlodipine efficiently reduced blood pressure and did not have influence the heart rate. Both the administration of lercanidipine and amlodipine were associated with a lower risk of peripheral edema and a lower risk of treatment withdrawal due to adverse events.

Была изучена эффективность антигипертензивного эффекта и переносимость блокаторов каналов кальция из группы дигидропиридинов, лерканидипина и амлодипина у 66 пациентов с диагнозом метаболический синдром и артериальная гипертензия первой и второй степени в рандомизированном исследовании с параллельными группами. После периода wash-out, длительностью в одну неделю, следовал период длительностью в две недели run-in, в течение которого пациенты получали плацебо, затем период длительностью в шесть недель, в течение которого пациент получал лечение лерканидипином 10 мг и амлодипином 5 мг. Оценка цифр артериального давления производилась восемь раз в день с интервалом в один час (9.00-16.00) на фоне приема плацебо, при остром тесте, на второй и шестой неделях лечения. Одновременно были оценены побочные эффекты, которые появлялись на протяжении наблюдения. В заключение необходимо отметить, что амлодипин и лерканидипин значительно снизили цифры артериального давления, без статистически достоверного увеличения ЧСС. Прием препаратов амлодипин и лерканидипин привело к появлению незначительного числа побочных эффектов, также отмечалось незначительное число пациентов, прирвавших лечение из-за появления побочных эффектов.

Cuvinte-cheie
hipertensiune arterială, sindrom metabolic,

amlodipină, lercanidipină, reacţii adverse