Componența fizică a sănătății și calitatea vieții a viitorilor medici. Revista literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
458 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 19:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2-053.6 (4)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (502)
SM ISO690:2012
LUPU, Lilia. Componența fizică a sănătății și calitatea vieții a viitorilor medici. Revista literaturii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 34-40. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Componența fizică a sănătății și calitatea vieții a viitorilor medici. Revista literaturii

CZU: 614.2-053.6
Pag. 34-40

Lupu Lilia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

Scopul studiului a constat în evaluarea indicatorilor de sănătate fi zică și a calităţii vieții la tineretul studios în baza publicațiilor din diferite țări. Studiul include analiza articolelor accesibile în baza de date PubMed și prin intermediul motorului de căutare Google. Profunzimea căutării surselor a constituit 10 ani. În urma accesării bazei de date au fost identificate circa 40 de surse din diferite țări, care au analizat starea de sănătate fizică și calitatea vieții a studenților medici. Studiile, efectuate pe parcursul ultimului deceniu, au furnizat dovezi întru confi rmarea nivelului înalt al morbidităţii la tineretul studios, care în deceniul dintre anii 1998 - 2008 a crescut cu 35,0%. În populația de studenți medici, cota morbidității variază de la 65,0% la 96,0%, iar spectrul patologiilor frecvent întâlnite este similar. În structura morbidității predomină patologia aparatului locomotor, bolile analizatorului vizual, tractului digestiv, aparatului genito-urinar cu o cotă, care variază de la caz la caz. Concluzii: pe perioada studiilor universitare atât starea de sănătate fizică obiectivă, cât și cea auto-percepută a studenților medici se modifică, în majorotatea cazurilor spre înrăutățire.

The aim of the study was to assess the indicators of physical health condition and life quality in studying youth based on publications from different countries. The study includes the analysis of articles freely available in PubMed database and by means of Google search engine. The study period of research sources was performed during 10 years. During the database access, there were identified 40 sources from different countries that have examined physical health condition and life quality of medical students. The studies conducted over the last decade, have provided evidence for confirming the high level of morbidity in studying youth that has increased by 35.0% during the period of 1998 - 2008. The morbidity rate ranges from 65,0% to 96,0% in medical students, as well as the spectrum of frequent occurred diseases. In morbidity structure is prevalent the pathology of locomotor apparatus, diseases of visual analyzer, digestive tract, genitourinary system at a rate that varies from case to case. Conclusions: during university studies both physical objective and the selfassessed health condition of the medical students is modified, in most cases to worsening.

Целью данной работы было изучение показателей состояния здоровья и качество жизни студентов-медиков из разных стран Социальный статус, образ жизни и специфические условия деятельности отличают студентов от всех других категорий населения, подвергая их различным факторам риска. Исследование включает в себя анализ статей в базе данных PubMed и Google. Глубина поиска источников -10 лет. Выявлено 40 статей из разных стран, которые изучали физическое здоровье и качество жизни студентов-медиков. За последнее десятилетие получены доказательства, подтверждающие высокий уровнь заболеваемости среди студентов, который с 1998 по 2008 годы увеличился на 35,0%. Уровень заболеваемости у студентов-медиков, колеблется от 65,0% до 96,0%. В структуре заболеваемости превалирует патология опорно-двигательного аппарата, заболевания зрительного анализатора, органов пищеварения, мочеполовой системы. Выводы: в период обучения в университете физическое здоровье и качество жизни студентов-медиков ухудшается.

Cuvinte-cheie
studenţi, Calitatea vieţii,

starea de sănătate fi zică