Chistul renal simplu la copil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
994 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-05 15:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.6-007-053.2 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (164)
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; CURAJOS, Boris; DZERO, Vera; REVENCO, Adrian; ROLLER, Victor; CURAJOS, Anatol; CELAC, Victoria; MALANCO, Serghei. Chistul renal simplu la copil. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 343-347. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Chistul renal simplu la copil

CZU: 616.6-007-053.2
Pag. 343-347

Bernic Jana1, Curajos Boris1, Dzero Vera1, Revenco Adrian1, Roller Victor1, Curajos Anatol23, Celac Victoria23, Malanco Serghei23
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

Scopul lucrării a constat în stabilirea morbidității, complicațiilor, particularităților de diagnostic și ameliorarea rezultatelor tratamentului în chistul solitar renal la copii. Lucrarea prezintă un studiu efectuat în Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului într-o perioadă de 9 ani, pe un lot de 120 pacienți cu vârsta cuprinsă între 8-18 ani diagnosticați și rezolvați chirurgical cu chist renal simplu. Rezultate: lucrarea realizează o analiză a principalelor aspecte legate de clasifi care a chistelor renale, metode de diagnostic, criteriile de diagnostic diferențial, timpul intervenției chirurgicale, precum și a posibilelor complicații, metode de diagnostic și tratament a chisturilor renale la copii.

The aim of the work stated the determining of morbidity, complications, the diagnostics, peculiarities and the improvement of the results of treatment of solid renal cyst in children. This work is a study carried out at National Scientific and Practical Center for Pediatric Surgery „Natalia Gheorghiu”, MIPH, the Institute of Mother and Child, for a period of 9 years, on a lot of 120 patients and of 8-18 years of age, diagnosed and surgically treated with simple renal cyst. Results: The paper performs an analysis of the main aspects related to classification of renal cysts, diagnosing methods, differential diagnosing criteria surgical intervention time, as well as the possible complications that might appear, and methods of diagnosis and treatment of renal cysts in children.

Цель исследования состояла в том, чтобы установить частоту заболеваемости, осложнения, особенности диагностики и улучшения результатов лечения при простой кисте почки у детей. Эта статья представляет собой исследование Национального научно практического центра детской хирургии « Наталии Георгиу « Институт матери и ребенка на протяжении 9 лет, было обследовано 120 пациентов в возрасте 8-18 лет которые были диагностированы и прооперированы по поводу простой кисты почки. Результаты: Эта статья дает анализ основных аспектов классификации кист почек, диагностики, дифференциально-диагностических критериев, во время операции, а также возможные осложнения, методы диагностики и лечения простых кист почек у детей.

Cuvinte-cheie
chist renal, copii, clasificare, diagnostic, Tratament