Оптимизация распределения потоков активной мощности в системе электроснабжения предприятий с учетом величины нагрева проводников
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
553 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-10 07:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.051/.052:658.1(470) (1)
Electrotehnică (830)
Forme de întreprinderi. Finanțare (225)
SM ISO690:2012
ЛЕЙЗГОЛЬД, Д.; ЧУДИНОВ, А.. Оптимизация распределения потоков активной мощности в системе электроснабжения предприятий с учетом величины нагрева проводников. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 36-43. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Оптимизация распределения потоков активной мощности в системе электроснабжения предприятий с учетом величины нагрева проводников

CZU: 621.3.051/.052:658.1(470)
Pag. 36-43

Лейзгольд Д., Чудинов А.
 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

В данной статье рассматривается проблема учета влияния нагрева проводников при проведении оптимизации распределения потоков активной мощности локального сегмента распределительной сети электроснабжения промышленного предприятия. Целью работы является определение оптимальных значений мощности установок распределенной генерации, при которых распределение потоков будет соответствовать минимуму потерь активной мощности в сети электроснабжения. Актуальность решаемых задач заключается в необходимости определения оптимальной мощности присоединяемых установок распределенной генерации к уже существующей сети электроснабжения промышленного предприятия. Основываясь на модели оптимизации потоков активной мощности, авторы формулируют описание нелинейной транспортной задачи, учитывающей изменение потерь активной мощности в зависимости от величины нагрева проводников. В рамках решения задачи оптимизации авторами предложен новый подход к определению параметров модели нагрева проводников с использованием данных о допустимых значениях токов и температур нагрева изоляции. Анализ результатов исследования показал, что, несмотря на сравнительно небольшое снижение потерь активной мощности до 0,45 % при учете влияния нагрева проводников, могут наблюдаться существенные колебания требуемой мощности генерации в узлах сети до 9,32 % в рамках сезонного изменения температуры наружного воздуха, что в свою очередь должно учитываться при выборе оптимальной мощности установок распределенной генерации, что показано на примере произвольно выбранной конфигурации сети.

În articolul se învestigează problema optimizării distribuirii fluxurilor de putere activă într-un segment local al reţelei de distribuţie de energie electrică, la o întreprindere, ţinând cont de încălzirea conductoarelor. Scopul lucrării constă în identificarea valorilor optime de putere ale instalaţiilor de generare distribuită, cu condiţie, că valorile fluxurilor de putere vor asigura minimum pierderilor de putere activă în reţea. Actualitatea problemelor abordate constă în necesitatea determinării puterii optime a instalaţiilor de generare distribuită, conectate la reţeaua de intreprindere industrială existentă. Pe bază de un model de optimizare a fluxurilor de putere activă autorii formula descriere problemei neliniare de transport, care ţine cont de scimbare a pierderilor puterii activă în dependenţă de valorile de încălzire a conductoarelor. În soluţionarea problemei de optimizare, autorii au propus o nouă abordare pentru determinarea parametrilor modelului de încălzire a conductoarelor care foloseşte informaţii cu privire la valorile admisibile de curenţilor şi de temperaturilor de încălzire izolăţiei. Analiza rezultatelor studiului a demonstrat că, în ciuda reducerii relativ mică a pierderilor de putere activă la 0,45%, luând în considerare efectul de încălzire a conductoarelor, pot fi observate fluctuaţii esenţiale ale puterii necesare în nodurile reţelei (pînă la 9,32%) în cadrul schimbării sezonieră a temperaturii exterioare, ce la rândul său, ar trebui de a fi luat în considerare atunci când se alege puterea optimă a instalaţiilor de generare distribuită, ce este demonstrat prin exemplu a unei configuraţii arbitrară de reţea.

This article studies the problem of the transmission line conductor heating effect on the active power flows optimization in the local segment of industrial power supply. The purpose is to determine the optimal generation rating of the distributed power sources, in which the power flow values will correspond to the minimum active power losses in the power supply. The timeliness is the need to define the most appropriate rated power values of distributed sources which will be connected to current industrial power supply. Basing on the model of active power flow optimization, authors formulate the description of the nonlinear transportation problem considering the active power losses depending on the transmission line conductor heating. Authors proposed a new approach to the heating model parameters definition based on allowable current loads and nominal parameters of conductors as part of the optimization problem. Analysis of study results showed that, despite the relatively small active power losses reduction to the tune 0,45% due to accounting of the conductors heating effect for the present configuration of power supply, there are significant fluctuations in the required generation rating in nodes of the network to 9,32% within seasonal changes in the outer air temperature. This fact should be taken into account when selecting the optimum power of distributed generation systems, as exemplified by an arbitrary network configuration.

Cuvinte-cheie
распределение потоков активной мощности, оптимизация нагрузок системы электроснабжения, нагрев проводников.