Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
590 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-18 17:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.25(478) (3)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
CALININ, Lev; ZAIŢEV, Dmitrii; TÎRŞU, Mihai; GOLUB, Irina; MORARU, Larisa. Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 11-18. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru

CZU: 621.314.25(478)
Pag. 11-18

Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina, Moraru Larisa
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Lucrarea dată a avut ca scop cercetarea caracteristicilor de regim ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază, realizate pe baza unui transformator trifazat cu trei înfăşurări. De regulă, astfel de instalaţii sunt realizate pe două transformatoare: paralel (de magnetizare) şi consecutiv (de reglare a decalajului de fază). În lucrare este prezentată descrierea schemei principiale a instalaţiei, sunt date relaţiile de bază, care determină caracterul schimbării curenţilor şi tensiunilor în elementele schemei la realizarea reglării. Este demonstrat, că instalaţia asigură reglarea unghiului decalajului de fază în diapazonul plus -minus 120˚. Schema instalaţiei prevede amplasarea elementului de control în neutrul schemei de conexiune a înfăşurărilor de reglare, ceea ce permite reducerea considerabilă a puterii instalate a acesteia comparativ cu construcţia tradiţională şi conduce la excluderea necesităţii de izolare specială a carcasei, asigurând prin aceasta o construcţie compactă, comodă pentru transportare, montare şi deservire.

Цель работы состояла в исследовании режимных характеристик устройства для регулирования перетоков энергии в электрических сетях, выполненного на основе одного трехфазного трехобмоточного трансформатора. Традиционно, устройства подобного назначения изготавливают в виде агрегата, состоящего из двух трансформаторных элементов: параллельного (намагничивающего) и последовательного (фазорегулирующего). Приведено описание принципиальной схемы устройства, представлены основные соотношения, определяющие характер изменения токов и напряжений в элементах схемы при регулировании. Показано, что устройство обеспечивает регулирование угла фазового сдвига в диапазоне плюс-минус 120˚. Схема устройства предполагает размещение управления в нейтрали схемы соединения регулировочных обмотоки позволяет существенно снизить его установленную мощность по сравнению с традиционной конструкцией. Такое техническое решение приводит к отсутствию необходимости в специальной изоляционной защите корпуса. При этом реализуется компактная, удобная для транспортировки, монтажа и обслуживания конструкция.

The paper aimed to research mode characteristics of phase shift installation based on one three-phase transformer having three windings. Usually, such installations are two cores: exciting transformer and regulation transformer. In paper the installation functional scheme description, as well main relations which determine currents and voltages character in scheme elements during regulation process are given. It is shown, that installation is able to provide phase shift angle regulation up to 120˚ . The installation scheme is designed to place the control module in the neutral connection point of regulation windings. Such solution allowing essential reduction of installation rated capacity compare to traditional one and excluding necessity of special isolation of shell. Proposed solution ensure in such mode compact construction and commodity for transportation, mounting and service.

Cuvinte-cheie
transformator de reglare a decalajului de fază,

unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.