Specific heat capacity and thermal conductivity of heat storage materials based on paraffin, browncoal wax and polyethylene wax
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
217 1
SM ISO690:2012
SNEJCHIN, Iurii; MIHAILIC, Veaceslav; CORINCEVSCAIA, Tatiana; VOROBIEV, Leonid; DECUŞA, Leonid. Specific heat capacity and thermal conductivity of heat storage materials based on paraffin, browncoal wax and polyethylene wax . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 38-46. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Specific heat capacity and thermal conductivity of heat storage materials based on paraffin, browncoal wax and polyethylene wax

Pag. 38-46

Snejchin Iurii, Mihailic Veaceslav, Corincevscaia Tatiana, Vorobiev Leonid, Decuşa Leonid
 
Институт Технической Теплофизики
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2015


Rezumat

The present paper overviews heat storage materials (HSM) with phase change based on organic compounds. They consist of paraffin, brown-coal wax and polyethylene wax. These materials are produced on an industrial scale for the foundry work. It is shown that heat capacity of HSM in the solid and liquid states can be used for heat storage in addition to the heat of phase change. The results of investigations of phase change during heating and cooling HSM are presented. The studies are carried out by differential scanning calorimetry (DSC). The measurement techniques of the specific heat capacity and the coefficient of thermal conductivity are shown. Temperature dependences of the specific heat capacity of HSM in the solid and liquid states are researched by DSC. Values of the coefficient of thermal conductivity are determined by contact stationary technique of the flat plate over the entire temperature range of the operation of heat storage system.

Articolul descrie materiale perspective de utilizare în scopul stocării căldurii (MSC) cu tranziţie de fază pe baza compuşilor organici, care constau dintr-un ansamblu de componente: parafină, ceară de lignit şi ceară de polietilenă. Aceste componente sunt produse la scară industrială pentru industria metalurgică. Este studiată posibilitatea de a utiliza în scopuri de stocare nu numai reieşind din căldură de tranziţie de faza, dar şi luând în considerare capacitatea termică a MSC în stare solidă şi lichidă. Sunt prezentate rezultatele cercetări ale proceselor tranziţiilor de fază în timpul încălzirii şi răcirii cu utilizarea metodei calorimetriei cu scanare diferenţială (DSC). Sunt prezentate metodele de măsurare a capacităţii termice specifice şi a coeficientului de conductivitate termică. Prin metodă DSC sunt cercetate dependenţele de temperatură a capacităţii specifice a MSC în stare solidă şi stare lichidă. Valorile coeficientului de conductivitate termică sunt determinate prin metoda plăcii plate în banda de variere a temperaturii de lucru a acumulatorului de căldură.

В работе рассмотрены теплоаккумулирующие материалы (ТАМ) с фазовым переходом на основе органических соединений, состоящие из парафина, буроугольного и полиэтиленового восков, выпускаемые в промышленных масштабах для литейного производства. Рассмотрена возможность ис- пользования для аккумулирования энергии, помимо теплоты фазового перехода, теплоемкости ТАМ в твердом и жидком состояниях. Показаны результаты исследований фазовых переходов при нагревании и охлаждении ТАМ методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Приведены методики измерения удельной теплоемкости и коэффициента теплопроводности. Методом ДСК исследованы тем- пературные зависимости удельной теплоемкости ТАМ в твердом и жидком состояниях. Значения коэф- фициента теплопроводности определены контактным стационарным методом плоской пластины во всем температурном диапазоне работы теплового аккумулятора.

Cuvinte-cheie
Heat storage, phase change, heat capacity,

thermal conductivity