Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
666 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-19 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1(478) (97)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1094)
SM ISO690:2012
CUŞNIR, Valerii; GRAMA, Dumitru. Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 3(34), pp. 18-27. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice

CZU: 811.135.1(478)
Pag. 18-27

Cuşnir Valerii, Grama Dumitru
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2014


Rezumat

Actualmente, în lume, practic nu există vreo ţară în care toată populaţia să fi e omogenă după criteriul rasei, culorii, etniei, limbii, culturii, religiei. Drepturile persoanelor care aparţin unor minorităţi încep, desigur, cu egalitatea în drepturi şi nediscriminarea şi continuă cu dreptul la identitate etnică, lingvistică, culturală şi religioasă; aceste persoane se bucură de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, ca şi oricare altele. Studiul prezent refl ectă unele aspecte ale disputelor controversate care s-au derulat pe parcursul anilor vis-à-vis de denumirea glotonimului limbii materne a populației autohtone din Moldova, dar și privind politicile lingvistice urmate. Cum ele nu contenesc şi având în vedere actualitatea problemei examinate, venim cu unele argumente istorico-juridice care, în opinia noastră, ar permite cetățenilor să conștientizeze adevărul științifi c privind denumirea corectă a limbii de stat a Republicii Moldova.

Currently, there is no country with its entire population to be homogenous by the criteria of race, color, ethnicity, language, culture, religion. The rights on the people who belong to some minorities begin, of course, with equality of rights and nondiscrimination continuing with the right to ethnic, linguistic, cultural and religious identity; these people enjoy all rights and fundamental human freedoms, just like any other person. The present study highlights certain aspects of the controversies that have been ongoing for years in regards to the name of the mother tongue of the native population of the Republic of Moldova but also about the followed linguistic policies. Taking into account the actuality of the issue we come with some historical and juridical arguments that, in our opinion, would allow the citizens to fully understand the scientific truth concerning the correct name of the state language of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
limba română, limba moldovenească, grai moldovenesc,

limba de stat, identitate lingvistică.