Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-13 20:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.4+342.72/.73 (1)
Constituții. Adunări legislative (146)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (362)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion. Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 81-88. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461

Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice

CZU: 342.4+342.72/.73
Pag. 81-88

Guceac Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 august 2014


Rezumat

Unlike the instrumental constitutions from the XVIII-XIX century, the contemporary constitutions regulate the majority of the problems related to the organization of the society, the system of the relations between people. Also, the contemporary constitutions establish the fundamental principles related to the vital aspects of the existence of the society: economical, political, social, spiritual. In conditions of deep economic crisis, some aspects of social life, such as scientific and creation activities remain in shadow. Starting from this state of facts, this scientific approach reflects the impact of the Constitution upon this segment of the spiritual life of the society. As a result of this study is promoted the opinion according to which the further improvement of the legislation in the field of scientific creation and its results should contribute to increasing the efficiency of science, by transforming it into a driving force of the society.

Spre deosebire de constituţiile instrumentate în sec. XVIII-XIX, constituţiile contemporane reglementează majoritatea problemelor ce vizează organizarea societăţii, sistemul de relaţii dintre oameni. Acestea stabilesc şi principiile fundamentale ce ţin de aspectele vitale ale existenţei societăţii: economic, politic, social, spiritual. În condiţiile unor crize economice profunde, unele aspecte ale vieţii sociale, printre care activitatea ştiinţifi că şi de creaţie, rămân în umbră. Pornind de la această stare de fapt, prezentul demers ştiinţifi c reflectă impactul Constituţiei asupra segmentului respectiv al vieţii spirituale a societăţii. Drept rezultat al acestui studiu, este promovată opinia conform căreia perfecţionarea de mai departe a legislaţiei în domeniul creaţiei ştiinţifice şi rezultatele acesteia trebuie să contribuie la sporirea eficienţei ştiinţei, transformarea ei într-o forţă motrice a societăţii.

Cuvinte-cheie
educaţie, ştiinţă, cultură, creaţie, drepturi ale omului