Социальные права граждан и практика российского конституционного правосудия
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 0
SM ISO690:2012
ЖЕРЕБЦОВА, Елена. Социальные права граждан и практика российского конституционного правосудия. In: Legea şi Viaţa. 2014, nr. 2/2(266), pp. 85-89. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2/2(266) / 2014 / ISSN 1810-309X

Социальные права граждан и практика российского конституционного правосудия

Pag. 85-89

Жеребцова Елена
 
 
Disponibil în IBN: 21 iulie 2014


Rezumat

The author designated separate problems of realization of the social rights in the Russian Federation, the mechanism of their legal protection, including by means of the constitutional justice is investigated. Practice of the Constitutional Court of the Russian Federation on check of constitutionality of the laws regulating questions of social security of the population is analyzed, statistical data for the last five years are provided, is brought suggestions for improvement of the Russian legislation.

Автором обозначены отдельные проблемы реализации социальных прав в Российской Федерации, исследуется механизм их правовой защиты, в том числе посредством конституционного правосудия. Проанализирована практика Конституционного Суда Российской Федерации по проверке конституционности законов,регламентирующих вопросы социального обеспечения населения, приводятся статистические данные за последние пять лет, вносятся предложения по совершенствованию российского законодательства.

Cuvinte-cheie
социальные права, социальная защищенность населения, Конституционный Суд Российской Федерации, конституционная жалоба

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ţau, E.</dc:creator>
<dc:date>2013-07-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Perspectiva narativă sau punctul de vedere reprezintă o categorie complexă, a cărei studiere a generat multe teorii.
Nu puţini naratologi afirmă că noţiunea respectivă este greu de definit, descriind-o cu ajutorul unor termeni metaforici
inventaţi (fereastră, filtru, reflector, focalizare…), iar, drept urmare, imprimându-i înţelesuri diferite, largi şi înguste.
Cercetarea unui şir de concepte ale perspectivei relevă meandrele evoluţiei acesteia: ea fie este asimilată modului narativ
(P.Lubbock, N.Friedman), fie este restrânsă la profunzimea cunoaşterii (J.Pouillon, Tz.Todorov), fie este tratată
drept focalizare (G.Genette, M.Bal ş.a.). Analiza diverselor concepte are ca scop justificarea opţiunilor terminologice
ale autoarei şi reconsiderarea noţiunii în cauză ca instrument de lucru.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The narrative perspective or the point of view is a complex category, the study of which has generated several
theories. Not a few narrators affirm that this notion is hard to define, describing it using invented metaphor terms
(window, filter, reflector, focalization ...) and, consequently, give it the different meanings, wide and deep. The research
of a number of concepts of the perspective reveals the meanders of its evolution: it is either assimilated to the narrative
mode (P.Lubbock, N.Friedman) or it is restricted to depth knowledge (J.Pouillon, Tz.Todorov) or it is treated as
focalization (G.Genette, M.Bal, and others.). The analysis of various concepts have the purpose to justify the author's
terminology options and to reconsider this notion as a working tool.</dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice) 64 (4) 116-128</dc:source>
<dc:subject>perspectivă</dc:subject>
<dc:subject>punct de vedere</dc:subject>
<dc:subject>viziune</dc:subject>
<dc:subject>focalizare</dc:subject>
<dc:subject>narator</dc:subject>
<dc:title>Teorii ale perspectivei narative</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>