Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al integrării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
539 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-30 00:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.771.038(478+4+100) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1072)
SM ISO690:2012
BADÂR, Iurie; GUŞAN, Ala; MIHAI, Adela. Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al integrării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial. In: Intellectus. 2014, nr. 1, pp. 23-28. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al integrării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial

Patenting inventions abroad – important tool for economic and technological integration of the Republic of Moldova into the European and global space.

Патентование изобретений за рубежом – важный инструмент экономической и техноогической интеграции Республики Молдова в европейское и мировое пространство


CZU: 347.771.038(478+4+100)
Pag. 23-28

Badâr Iurie, Guşan Ala, Mihai Adela
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2014


Rezumat

Prezentul articol a fost perfectat în baza Studiului realizat în cadrul AGEPI, consacrat modalităţilor de încurajare a brevetării în străinătate şi raportului prezentat la conferinţa jubiliară de 20 de ani ai catedrei Relaţii economice internaţionale a Academiei de Studii Economice (ASEM). Concluziile formulate în articol consună cu prevederile Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, care stabileşte drept una din sarcinile primordiale pentru promovarea ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi încadrarea ei în circuitul inovaţional mondial încurajarea brevetării invenţiilor moldoveneşti în străinătate.

This article has been perfected on the basis of the Study conducted within AGEPI, dedicated to ways of encouraging patenting abroad and the report presented at the 20th anniversary conference of the International Economic Relations Department of the Academy of Economic Studies (AESM). Conclusions formulated in the article are in harmony with the National Intellectual Property Strategy until 2020, approved by Government Decision no. 880 of 22.11.2012, which sets out as one of the primary tasks for the promotion of science and innovation in the Republic of Moldova and its inclusion in the global innovation circuit encouraging patenting Moldovan inventions abroad.

В основу настоящей статьи легли проведенные в рамках AGEPI исследования, посвященные методам поощрения патентования за рубежом, а также доклад, представленный на юбилейной конференции по случаю 20-летия Кафедры международных экономических отношений Академии экономических наук (АЭН). Представленные в статье выводы созвучны положениям Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства № 880 от 22.11.2012 года, устанавливающей в качестве одной из основных задач продвижения науки и инноваций в Республике Молдова и ее интеграции в глобальную инновационную систему поощрение патентования молдавских изобретений за рубежом.