Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea diagnosticată neusonografic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
631 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-18 14:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.39:612.65:616.83-053.2 (1)
Științe medicale. Medicină (5307)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (333)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (348)
SM ISO690:2012
STRATULAT, Petru; CURTEANU, Ala; CARAMAN, Anatol. Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea diagnosticată neusonografic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 1(42), pp. 28-33. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011

Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea diagnosticată neusonografic

CZU: 618.39:612.65:616.83-053.2
Pag. 28-33

Stratulat Petru, Curteanu Ala, Caraman Anatol
 
Institute of Mother and Child, Chisinau
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2014


Rezumat

Scopul studiului a constat în evaluarea sechelelor neurologice şi neurodevelopmentale la 2 ani vârstă corectată (v.c.) la nou-născuţii prematuri cu greutate foarte mică la naştere (≤1500g, GFMN) cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea (hemoragia intraventriculară (HIV) şi leucomalacia periventriculară (LPV), diagnosticată neurosonografi c (NSG) în perioada spitalizării. Material şi metode. Din 200 copii internaţi în unitatea de terapie intensivă 84 (42%) au avut HIV, 13 (6,5%) - LPV şi restul copiilor aveau NSG normală. NSG a fost efectuată la ecocardiograful Esaote My Lab 50, modul M, 2D. În perioada spitalizării 49 copii au decedat. Din 151 nou-născuţi externaţi la domiciliu 12 au decedat, 5 au plecat din republică, 55 copii au vizitat Programul de supraveghere, dar nu s-au prezentat la ultima vizită. Toţi au fost evaluaţi de neuropediatru şi neurodevelopmental după BSID-III. Rezultate. Din cei 79 copii ce au finalizat programul de supraveghere, 25 au avut HIV (gr. I–13 copii, gr. II–10 copii, gr. III–2 copii) şi 4 copii – LPV, alţi 50 copii nu au avut schimbări la NSG. Din cele 25 cazuri de HIV 15 copii au fost neurologic sănătoşi (60%), 7 cu disfuncţii minore (28%) şi 3 au avut dizabilităţi severe, din ei 2 (66,6%) au avut HIV, gr. III. Din 4 copii diagnosticaţi cu LPV 3 au fost neurologic sănătoşi şi 1 cu dizabilitate neurologică severă. Concluzie. HIV, gr. III comparativ cu LPV cauzează dizabilităţi neurologice mai propunţate, demonstrate prin asocieri corelaţionale (p<0,01): patologie neurologică (r=0,65 versus r=0,38) şi retard neurodevelopmental sever (r=0,70 versus r=0,47).

The aim of the study was to assess neurological and neurodevelopmental sequelae at 2 years corrected age (c.a.) in preterm newborns with very low birth weight (≤1500g, VLBW) with cerebral pathology associated with prematurity (intraventricular hemorrhage (IVH) and periventricular leukomalacia (PLV), diagnosed during neurosonografi c examination (NSG) during hospitalization. Material and methods. Of 200 children hospitalized in the intensive care unit, 84 (42%) had IVH, 13 (6,5%) - PLV and other children had normal NSG. NSG was performed at echocardiograph Esaote My Lab 50, mode M, 2D. Of 151 newborns discharged home, 12 died, 5 left the country, 55 babies visited the Surveillance Program, but did not come to the last visit. All were evaluated by neuropediatrist and neurodevelopmentally after BSID III. Results. Of the 79 children who completed the Surveillance Program, 25 had IVH (gr. I-13 babies, gr. II-10 Științe Medicale 29 babies, gr. III-2 babies) and 4 babies - PLV, another 50 babies had changes in NSG. Of 25 IVH cases, 22 babies were neurologically healthy (60%), 7 had minor dysfunctions (28%) and 3 of them had severe disabilities, of them 2 (66.6%) had IVH, gr. III. Of 4 children diagnosed with PLV 3 were neurologically healthy and 1 had severe neurological disability. Conclusions. IVH, gr. III versus PLV causes more pronounced neurological disabilities demonstrated by correlation associations (p<0,01): neurological pathology (r=0,65 versus r=0,38) and severe neurodevelopmental retardation (r=0,70 versus r=0,47).

Целью исследования было выявление неврологической патологии и неврологического развития в 2 года скорректированного возраста у новорожденных с очень низким весом при рождении (ОНВР, ≤1500 г) с неврологической патологией обусловленной недоношенностью (ВЖК и ПВЛ), диагностированной при нейросонографии (НСГ) в периоде госпитализации. Материал и методы. Из 200 новорожденных госпитализированных в отделение интенсивной терапии 84 (42%) имели ВЖК, 13 (6,5%) – ПВЛ, у остальных результаты НСГ были нормальными. В периоде госпитализации 49 детей умерли. НСГ проводилась на аппарате Esaote My Lab 50, с модулем M, 2D. Из 151 детей выписанных из отделения 12 умерли, 5 выехали из страны, другие 55 посетили Программу наблюдения, но не имели последнего визита. Все дети обследовались у детского невропатолога и педиатра, который оценивал развитие по психометрическому тесту BSID-III. Результаты. Из 79 детей которые завершили программу, 25 имели ВЖК (13–I ст., 10–II ст. и 2–III ст.) и 4 ребенка – ПВЛ, другие 50 детей не имели изменений на НСГ. Из 25 детей с ВЖК 22 были неврологически здоровы (60%), 7 с минимальными расстройствами (28%) и 3 имели тяжелые расстройства, из них у 2-х (66,6%) были ВЖК III ст. Из 4 детей диагностированных с ПВЛ 3 были неврологически здоровы и 1 с тяжелой патологией. Выводы. ВЖК III ст. по сравнению с ПВЛ вызывает более тяжелые неврологические расстройства, выявленные при корреляционном анализе (p<0,01): тяжелую неврологическую патологию (r=0,65 по сравнению с r=0,38) и отставание неврологического развития (r=0,70 по сравнению r=0,47).

Cuvinte-cheie
neurodezvoltare, patologie cerebrală, prematuritate