Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
831 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 18:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.2:614.212-053.2 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (409)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (506)
SM ISO690:2012
STRATULAT, Petru; COJOCARU, Ala; CHIPER, Natalia. Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 1(42), pp. 152-158. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011

Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii)

CZU: 616.24-002.2:614.212-053.2
Pag. 152-158

Stratulat Petru, Cojocaru Ala, Chiper Natalia
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2014


Rezumat

Prezenta lucrare defineşte termenul de dizabilitate, face introducere în noua Clasifi care Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF) aprobată de OMS şi Convenţia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Persoanelor cu Dizabilităţi şi discută posibilităţile de evaluare prin prisma acestor instrumente a sănătăţii şi dizabilităţii copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară. Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii creează un nou concept de percepere a funcţionalităţii şi dizabilităţii copiilor şi adolescenţilor prin prisma factorilor de mediu, activităţii şi participării copiilor în viaţa socială. Lucrarea oferă date statistice internaţionale şi autohtone privind fenomenul dizabilităţii la copii, inclusiv cauzate de patologia bronhopulmonară; reflectă sistemul vechi de determinare a dizabilităţii şi perspectiva folosirii Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii în elaborarea noilor instrumente practice de determinare a gradului dizabilităţii. Autorii argumentează necesitatea implementării unei noi metodologii de determinare a dizabilităţii ce are drept scop de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, de a le garanta drepturi egale cu ceilalţi cetăţeni, sporindu-le totodată, şansele de abilitare şi îmbunătăţire a calităţii vieţii.

The presented article defines and outlines new aspects of the disability notion, reveals facts upon International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) that has been approved by WHO and the UN Convention regarding rights of people with disabilities and also discusses the evaluation possibilities of disabled children suffering from bronchial and pulmonary pathology. The Interntional Classification of Functionality, Disability and Health generates a new approach on establishment the disability in children and teenagers regarding enviornmental factors and social life involvment. The article also reveals international and local data regarding disability in children, including those that are generated by bronchial and pulmonary pathology. The authors demonstrate the need to use the new methods in order to determine the level of disability that has the goal to establish ways of disabled persons social involvment, of human rights guarantee and of life quality improvment.

В статье анализируется проблема инвалидности и ознакомления с новой Международной Классификацией Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья (МКФ), утвержденной ВОЗ и Конвенцией Организации Объединенных Наций по правам инвалидов, а также, обсуждается возможность использования этой классификации для оценки здоровья детей с хронический бронхолегочной патологией. Международная Классификация Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья создает новую концепцию о восприятии инвалидов - детей и подростков с точки зрения окружающей среды и участия детей в общественной жизни. Эта статья приводит международные и национальные статистические данные об инвалидности у детей, в том числе из-за бронхолегочной патологии, описывает старую методологию определения инвалидности и перспективу - с использованием Международной Классификации Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья и различных новых практических инструментов для определения степени инвалидности. Авторы обосновывают необходимость внедрения в стране новой методологии для определения инвалидности, целью которой является повышение социальной интеграции детей с ограниченными возможностями для обеспечения их равных прав с другими гражданами, что позволило бы улучшить качество их жизни.

Cuvinte-cheie
copii,

patologie bronhopulmonară cronică, determinarea dezabilităţii