Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
691 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-02 15:19
SM ISO690:2012
BAHNAREL, Ion; ŢIGANAŞ, Odetta; CAZACU-STRATU, Angela; ZEPCA, Victor. Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 87-91. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare

Pag. 87-91

Bahnarel Ion1, Ţiganaş Odetta2, Cazacu-Stratu Angela3, Zepca Victor1
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2014


Rezumat

Articolul respectiv descrie rezultatele sondajului de opinie referitor la predarea în şcoală a disciplinelor cu caracter de educare şi informare a modului sănătos de viaţă. În cadrul instituţiilor şcolare cadrele didactice dezvăluie parţial sau insufi cient situaţiile ce pot provoca pericole reale şi respectiv generaţiile tinere necesită o informare mult mai amplă pentru a crea deprinderi de viaţă.

This article describes the results of survey concerning the teaching of disciplines with educational character and information about healthy lifestyle. In schools the teachers partially or insufficiently reveal the situations that can cause real danger and young generations require broader information to create life skills.

В этой статье описываются результаты опроса педагогических кадров, касающегося преподавания дисциплин воспитательного характера и информирования здорового образа жизни. В школах учителя частично или недостаточно раскрывают ситуации, которые могут привести к реальной опасности и поэтому молодое поколение нуждаются в более широкой информации для создания жизненных навыков.

Cuvinte-cheie
elevi, mod sănătos de viaţă, elevi,

comportament cu risc, instituţii preşcolare şi preuniversitare