Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
712 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-14 08:20
SM ISO690:2012
HADÎRCĂ, Maria. Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 71-75. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar

Pag. 71-75

Hadîrcă Maria
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

Articolul prezintă datele unei cercetări experimentale, care a vizat evaluarea opiniei elevilor şi a cadrelor didactice privind realizarea educaţiei pentru sănătate în învăţământul preuniversitar. Rezultatele cercetării sunt analizate şi interpretate în figuri, din care reiese că elevii cumulează un minim de informaţii privind educaţia pentru sănătate din cadrul disciplinelor şcolare de biologie, educaţie civică, orelor de dirigenţie, dar acestea sunt insuficiente pentru ei. Totodată, elevii recunosc faptul că acumulează mai multe cunoştinţe privind sănătatea din sursele de pe internet, de care însă nu sunt siguri, dacă aceste informaţii sunt corecte şi utile pentru ei. Aceeaşi constatare reiese şi din discuţiile cu pedagogii, care menţionează că nu sunt pregătiţi sufi cient pentru a le oferi elevilor cunoştinţe în domeniul educaţiei pentru sănătate, nu dispun de materialele didactice necesare în acest sens.

The article presents an experimental research data, which aimed at assessing of pupils and teachers’ opinions on the implementation of health education in school education. The results of research are analyzed and interpreted in the figures, which show that pupils accumulate a minimum of information on health education in the school subjects of biology, civics education, form classes, but they are insufficient for them. At the same time, pupils recognize that accumulate more knowledge on health from the internet, but they are not sure if these particulars are correct and useful for them. Some finding follows from discussions with teachers, which mention that they are not prepared enough to give knowledge to pupils in the field of health education, do not have the necessary teaching materials.

В статье анализируются данные экспериментальной исследований, направленной на оценивание мнений учеников и преподавателей о необходимости воспитания в сфере здоровья в школьном образовании. Результаты анализируются и интерпретируются в цифрах, которые выявляют, что ученики накапливают минимум информации о здоровом образе жизни на уроках биологии, обществоведение, классного часа, но они недостаточны для них, ученики признают, что находят больше информаций в интернете, но не уверены, что эти правильны и полезны для них. Этот же вывод вытекает из беседы с преподавателями, которые признают, что они не готовы, для преподавания своим ученикам знаний в области медико-санитарного просвещения, из-за отсутствия учебных материалов.

Cuvinte-cheie
educaţie, educaţie integrală, elevi, cadre didactice,

educaţie pentru sănătate