Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
557 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 19:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34.038(478+100) (1)
Drept. Jurisprudență (8576)
SM ISO690:2012
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana; MORĂRESCU, Adrian. Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2013, nr. 3(63), pp. 75-80. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale

CZU: 34.038(478+100)
Pag. 75-80

Sârcu-Scobioală Diana, Morărescu Adrian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2014


Rezumat

Principiul proporţionalităţii este pe larg utilizat în cadrul relaţiilor internaţionale, inclusiv cu referire la aspectele sensibile ale relaţiilor interstatale, precum: proliferarea armelor nucleare, măsurile autorizate ale statului prejudiciat faţă de cel agresor, regulile de purtare a războiului. Regula proporţionalităţii îşi găseşte aplicare şi în cadrul sistemelor de drept naţionale, în dreptul administrativ şi constituţional, având trei criterii de bază: eficacitatea şi adecvarea, necesitatea şi subsidiaritatea, rezonabilitatea. Diverse instrumente juridice cu caracter fundamental (constituţii şi legi) ale statelor care aparţin diferitelor mari familii de drept în mod expres consacră regula proporţionalităţii. Jurisprudenţa degajată de instanţele naţionale şi internaţionale de jurisdicţie conţine concepte dezvoltate şi elemente proprii proporţionalităţii, ea constituind o legătură de rezonabilitate între mecanismele implicate şi scopul relevant spre a fi atins, în absenţa unor metode mai adecvate de a fi utilizate în acest sens. În sistemul Convenţiei europene a drepturilor omului, principiul proporţionalităţii este unul inerent, fiind aplicabil atât în procesul aprecierii, cât şi în cel al interpretării conceptelor de drepturi şi libertăţi fundamentale garantate

Proportionality as a principle is largely used in the international relationships, also with reference to sensible aspects of interstate links, such as proliferation of nuclear weapons, or authorized counter measures of a prejudiced state against its aggressor, or laws of war. The proportionality rule is also applied in national legal systems, in constitutional or administrative law, assuming three basic criteria, as follows: effectiveness and suitability, necessity and subsidiarity, reasonability. Multiple basic legal instruments (constitutions and acts) of different countries of many legal families expressly regulate the appliance of proportionality rule. The case law of national and international tribunals includes developed concepts and elements of proportionality, this constituting a rational link between the mechanisms to be involved and relevant goal to be reached, not existing other more adequate methods to be used. Regarding to the system of the European Convention on Human Rights, the proportionality principle is inherent, being applied both in the process of appreciation and interpretation of guaranteed rights and fundamental freedoms.

Cuvinte-cheie
proporţionalitate, eficacitate,

rezonabilitate, jurisprudenţă, drepturi calificate