Энергоаудит как инструмент энергосбережения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:44
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai; ZAIŢEV, Dmitrii; ГОЛУБ, Ирина. Энергоаудит как инструмент энергосбережения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 73-79. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Энергоаудит как инструмент энергосбережения

Pag. 73-79

Tîrşu Mihai, Zaiţev Dmitrii, Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

В работе представлены результаты энергоаудита, проведенного на семи объектах в 2013 году сотрудниками Института Энергетики АНМ, которые являются авторизированными в электро- и теплоэнергетике. Четыре энергоаудита относятся к анализу эффективности энергопотребления в зданиях, три к энергообследованию систем уличного и внешнего освещения. Для каждой организации были выявлены основные проблемы, которые ведут к повышенным потреблениям энергии и были предложены различные меры способствующие снижению энергозатрат, а также снижению выбросов СО2. Расшифровано понятие энергоаудита, дана характеристика мероприятиям, выполняемым в процессе его проведения. Описано использованное для проведения работ оборудование. Дан анализ характерным проблемам по каждому объекту, а также возможные способы их решения. Определены необходимые инвестиции для внедрения предлагаемых мер по энергоэффективности. Оценен экономический эффект и срок окупаемости как для каждого объекта, так и по всем объектам в целом.

Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.

The paper presents results of the energy audit for seven public organizations. Audits were performed in 2013 by the staff of the Institute of Power Engineering of the ASM. The staff is authorized in the field of electricity and thermal energy. Four energy audits were for energy efficiency in buildings; two energy audits were for efficient public lighting system and one for efficient lighting system within the organization. For each organization were highlighted major problems which lead to increased energy consumption and proposed several measures that help reduce energy consumption and reduce CO2 emissions. Also describes methods for the measurements and the equipment used. It presents characteristic problems typified by object class and how to overcome them. Energy consumption is determined for both - baseline energy consumption and after implementing the proposed measures. Also, the necessary investments, the results obtained after investments and the payback periods for each proposed measures as well as a whole are presented.

Cuvinte-cheie
Энергоаудит, мероприятия по энергоэффективности, потребление энергии, выбросы СО2

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Coropceanu, E.B.</dc:creator>
<dc:creator>Arsene, I.I.</dc:creator>
<dc:creator>Şargarovschi, V.A.</dc:creator>
<dc:creator>Purcel, Z.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Adaptarea metodelor de calcul a energeticii sistemelor moleculare și a proceselor chimice la specificul cursurilor de chimie oferă cadrului didactic mecanisme suplimentare de modernizare și eficientizare a predării-&icirc;nvățării-evaluării la disciplinele de specialitate. Formarea competențelor &icirc;n domeniu permite dezvoltarea personală pe parcursul &icirc;ntregii vieți prin adaptarea noilor tehnologii pentru soluționarea problemelor din domeniul chimiei și a științelor &icirc;nrudite. Utilizarea metodelor de calcul bazate pe tehnologii informaționale moderne pentru profilul energetic al moleculelor chimice permite determinarea gradului de probabilitate al decurgerii unor reacții chimice, fapt care contribuie la dezvoltarea unor competențe durabile și cercetarea unor fenomene fine &icirc;n aspect multilateral. &Icirc;n cadrul cursului Chimie organică este important de a determina calea cea mai eficientă din punct de vedere energetic pentru decurgerea unor procese. Cu ajutorul metodologiei propuse &icirc;n baza soft-ului GAUSSIAN 09, utiliz&acirc;ndu-se setul de bază standard 6-31G se poate determina calea cea mai rentabilă energetic pentru formarea produșilor reacțiilor organice.</p></dc:description>
<dc:source>Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective (Vol. 1) 162-166</dc:source>
<dc:title><p>Studiul teoretic al stabilității produșilor obținuți la prima etapă a procesului de bromurare a 2-metil-butanului &icirc;n cadrul cursului de Chimie Organică</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>