Энергоаудит как инструмент энергосбережения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:44
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai; ZAIŢEV, Dmitrii; ГОЛУБ, Ирина. Энергоаудит как инструмент энергосбережения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 73-79. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Энергоаудит как инструмент энергосбережения

Pag. 73-79

Tîrşu Mihai, Zaiţev Dmitrii, Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

В работе представлены результаты энергоаудита, проведенного на семи объектах в 2013 году сотрудниками Института Энергетики АНМ, которые являются авторизированными в электро- и теплоэнергетике. Четыре энергоаудита относятся к анализу эффективности энергопотребления в зданиях, три к энергообследованию систем уличного и внешнего освещения. Для каждой организации были выявлены основные проблемы, которые ведут к повышенным потреблениям энергии и были предложены различные меры способствующие снижению энергозатрат, а также снижению выбросов СО2. Расшифровано понятие энергоаудита, дана характеристика мероприятиям, выполняемым в процессе его проведения. Описано использованное для проведения работ оборудование. Дан анализ характерным проблемам по каждому объекту, а также возможные способы их решения. Определены необходимые инвестиции для внедрения предлагаемых мер по энергоэффективности. Оценен экономический эффект и срок окупаемости как для каждого объекта, так и по всем объектам в целом.

Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.

The paper presents results of the energy audit for seven public organizations. Audits were performed in 2013 by the staff of the Institute of Power Engineering of the ASM. The staff is authorized in the field of electricity and thermal energy. Four energy audits were for energy efficiency in buildings; two energy audits were for efficient public lighting system and one for efficient lighting system within the organization. For each organization were highlighted major problems which lead to increased energy consumption and proposed several measures that help reduce energy consumption and reduce CO2 emissions. Also describes methods for the measurements and the equipment used. It presents characteristic problems typified by object class and how to overcome them. Energy consumption is determined for both - baseline energy consumption and after implementing the proposed measures. Also, the necessary investments, the results obtained after investments and the payback periods for each proposed measures as well as a whole are presented.

Cuvinte-cheie
Энергоаудит, мероприятия по энергоэффективности, потребление энергии, выбросы СО2

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.3243550</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ermurachi, I.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Berzan, V.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Power Converter with High Value of Power Factor</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>converter</subject>
<subject>zero-voltage-switch</subject>
<subject>fly-back</subject>
<subject>forward</subject>
<subject>mathematical simulations</subject>
<subject>energy
efficiency</subject>
<subject>convertor</subject>
<subject>zero tensiune de comutare</subject>
<subject>regimurile fly-back</subject>
<subject>forward</subject>
<subject>modelare matematică</subject>
<subject>eficiență
energetică</subject>
<subject>преобразователь</subject>
<subject>нулевое напряжение переключения</subject>
<subject>режимы fly-back и forward</subject>
<subject>математическое моделирование</subject>
<subject>энергоэффективность</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.314.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-11-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Increasing the energy efficiency of using electricity is a current problem. As a modern solution, the development of power equipment based on power electronics was presented. These devices, which absorb relatively large powers from the low-voltage grid, lead to the distortion of currents in the power supply network and to the reduction of the power factor, leading to increased losses in supply networks. The aim of the paper is to develop an innovative solution to increase the power performance of power electronics devices as a result of improving their power factor. The scientific innovation consists in the realization of the technical solution for the fusion of the power factor correction and power conversion improvement in the unique functional block, which has an AC / DC power converter. A simulation model of the AC /DC converter mode has been developed. The efficiency of power factor improvement of the AC / DC converter and operation in switching mode at the zero voltage of the transistor in the primary circuit of the transformer has been demonstrated. It has been experimentally demonstrated the possibility of manufacturing AC / DC converters with cumulative power factor correction functions and output voltage stabilization. The magnitude of the voltage pulses (alternate component) on the rectifier&#39;s filter capacitors does not exceed the maximum allowable operating value of the capacitor. This ensures increased efficiency of the converter. The AC / DC converter has an efficiency of 98% and power factor equal cos 0.985 for the 1500 W power supply and the 220/1</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Creșterea eficienței energetice a utilizării energiei electrice este o problemă actuală. Ca soluție modernă, &icirc;n acest context este prezentată dezvoltarea echipamentelor de forță bazate pe electronica de putere. Cu toate acestea, aceste dispozitive care absorb valori ridicate ale puterii reactive din rețeaua de alimentare de joasă tensiune conduc concomitent la injectarea de curenți de &icirc;naltă frecvență &icirc;n rețeaua de alimentare și la reducerea factorului de putere, ce are ca urmare creșterea pierderilor &icirc;n rețelele de alimentare. Scopul lucrării este de a dezvolta o soluție inovatoare de sporire a indicilor de performanță energetică ale dispozitivelor electronice prin &icirc;mbunătățirea factorului de putere. Inovația științifică constă &icirc;n realizarea soluției tehnice de fuziune a funcțiilor de conversie și de &icirc;mbunătățire a factorului de putere &icirc;n blocul funcțional unic, care prezintă un convertor de energie electrică de tipul AC/DC. S-a elaborat modelul simplicit de simulare a regimului de funcționare a convertorului DC/AC. S-a demonstrat eficiența &icirc;mbunătățirii factorului de putere a convertorului de tip AC/DC și funcționarea &icirc;n regimul de comutație la tensiunea zero a tranzistorului din circuitul primar al transformatorului. S-a demonstrat experimental posibilitatea fabricării convertoarelor de tip AC/DC cu cumularea funcțiilor de corecție a factorului de putere și stabilizarea tensiunii de ieșire. Magnitudinea pulsațiilor tensiunii (componenta alternativă) pe condensatoarele de filtrare a redresorului nu depășește valoarea maximă admisă de lucru a condenatorului de filtrare. Aceasta asigură creșterea eficienței convertorului. Convertorul AC/DC are o eficiență de 98% și factorul de putere egal cu cos  0.985 pentru convertorul cu puterea de 1500 W și tensiunea 220/12 V.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Повышение энергоэффективности использования электроэнергии является актуальной проблемой. В качестве современного решения в этом контексте, представлены результаты разработки силового оборудования на основе силовой электроники. Однако эти устройства, поглощающие высокие реактивные мощности от сети низкого напряжения, приводят к вводу высокочастотных токов в сеть электропитания и уменьшают коэффициент мощности, что приводит к увеличению потерь в сетях электропитания низкого напряжения. Целью данной статьи является разработка инновационного технического решения для повышения энергетических характеристик устройств силовой электроники в результате повышения их коэффициента мощности. Научное новшество предагаемого техничнского решении состоит в объединение несколько функций в процессе преобразования параметров электрической энергии и улучшения коэффициента мощности в едином функциональном блоке, представляющем преобразователь переменного напряжения в рапрчжения постояного тока (AC/DC). Разработана математическая модель в среде SIMULINK для исследования режима коммутации транзистора в цепи переменного тока. Математическое моделирование продемонстрировало эффективность повышения коэффициента мощности преобразователя AC/DC на основе предложенного решения. Экспериментально продемонстрирована возможность изготовления преобразователя AC/DC на основе предложенного инвертора с кумулацией функций в одном блоке. Было продемонстрировано, что импульсы напряжения (переменная составляющая) на фильтрующих конденсаторах выпрямителя не превышают максимально допустимое значение. Транзисторы инвертора работают в режиме переключения при нулевом напряжении. Это обеспечивает повышение КПД преобразователя. Экспериментально установлно, что преобразователя AC/DC с мощностью 1500 Вт при напряжении 220/12 V имеет эффективность преобразования 98%, а коэффициент мощности cos  0.985 . Разработанный преобразователь AC/DC характеризуется очень низкими индексами массы и объема по сравнению с аналогичным оборудованием, работающим на частоте 50 Гц. Техническое решение может быть использовано для производства блоков питания для компьютеров, телекоммуникационных систем, сварочных аппаратов, систем зарядки аккумуляторов и других приложений.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>