Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
588 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:31
SM ISO690:2012
ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории Республики Молдова

Pag. 1-9

Зайцев Д., Голуб Ирина, Калинин Л.П., Тыршу М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

Статья посвящена рассмотрению сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Молдовы в ENTSO-E. В работе предложены и проанализированы различные варианты развития генерирующих мощностей на территории правобережной части республики с учетом положений Энергетической Стратегии Республики Молдова до 2030 года. Для каждого предложенного варианта развития генерации проведен анализ нормальных режимов с точки зрения потерь активной мощности, как по энергосистеме в целом, так и по отдельным ее элементам с дифференциацией по классам напряжения. Выполнены расчеты и оценка коэффициентов запаса статической устойчивости по активной мощности и по напряжению, оценен импорт/экспорт электроэнергии, проанализирован ряд других показателей режима. В результате сравнительного анализа были выбраны наиболее технически эффективные, по мнению авторов, варианты.

Articolul este dedicat examinării scenariului de integrare al sistemului electroenergetic a Malului Drept al Moldovei în ENTSO-E. În lucrare sunt propuse şi analizate diferite variante de dezvoltarea a puterilor de generare de pe teritoriul părţii drepte al Republicii cu luarea în considerare a dispoziţiilor Strategiei energetice a Moldovei până în a. 2030. Pentru fiecare variantă de dezvoltare a generării propusă este efectuată analiza regimurilor normale în vederea pierderilor de putere activă cât a sistemei energetice în întregime, atât şi pentru elemetele ei separate cu diferenţiere după clasa de tensiune. Au fost efectuate calcule şi evaluarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii statice pentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de indicatori ai regimului. În rezultatul analizei comparative au fost selectate cele mai eficiente variante tehnice din punctul de vedere al autorilor.

The paperwork deals with analysis of scenario concerning integration of Moldova’s right bank power system to ENTSO-E. In the paperwork are proposed and analyzed different variants of generation capacity development on the territory of republic’s right bank considering tasks mentioned in the Energy Strategy of Republic Moldova by 2030. For every proposed variant of generation capacity development the analysis of normal modes regarding active power losses was performed for both in whole power system and separately in every of their elements with differentiation by voltage levels. There were performed the computation and estimation of coefficients of static stability reserve by active power and by voltage and also were estimated the import/export of electrical energy as well as were analyzed many other modes of indicators. As result of comparative analysis, the more technical effective variants (in author’s opinion) were selected.

Cuvinte-cheie
Запас устойчивости энергосистемы, ENTSO-E, объединенная энергосистема, установившийся режим