Eliminarea clauzelor abuzive În contractele de consum prin Prisma conflictului de legi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
484 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 23:24
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel. Eliminarea clauzelor abuzive În contractele de consum prin Prisma conflictului de legi . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2013, nr. 4(30), pp. 42-50. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Eliminarea clauzelor abuzive În contractele de consum prin Prisma conflictului de legi

Pag. 42-50

Băieşu Aurel
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2014


Rezumat

In the field of private international law can arise consumption disputes of individual consumer or a consumer association and a professional in the presence of foreign elements. Typically, the professional is not located in the same state with the plaintiff. Nowadays, by means of improved communication, such disputes may arise as a result of an advertisement made through television, the conclusion of contracts of sale by mail, online, and from the development of tourism, which facilitate the movement of people from one state to another. The article examines issues relating to the elimination of unfair terms in the consumer contracts of private international law. The present study aims to explore ways to protect the economic interests of consumers and to investigate the possibility of providing legal solutions in terms of conflict of laws.

В плане международного частного права могут возникнуть потребительские споры между потребителем или ассоциацией потребителей и экономическим агентом, с присутствием иностранного элемента. Как правило, экономический агент не находится в том же государстве с заявителем. В настоящее время, благодаря современным средствам связи, споры такого рода могут возникнуть в результате рекламы на телевидении, заключения договоров купли продажи по почте, он-лайн, а также посредством развития туризма, который облегчает передвижение лиц из одного государства в другое. В статье проанализированы вопросы, касающиеся устранения несправедливых условий в потребительских договорах с точки зрения международного частного права. Настоящее исследование являет собой анализ способов защиты экономических интересов потребителей и исследование возможностей предоставления юридических решений через призму коллизий законов.

În planul dreptului internaţional privat pot lua naştere litigii de consum dintre un consumator individual sau o asociaţie de consumatori şi un profesionist, în prezenţa elementului de extraneitate. De regulă, profesionistul nu are sediul în acelaşi stat cu reclamantul. În zilele noastre, prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne, litigii de acest tip pot să apară ca rezultat al unei publicităţi realizate prin intermediul televiziunii, al încheierii contractelor de vînzare-cumpărare prin corespondenţă, on-line, precum şi în urma dezvoltării turismului, care facilitează circulaţia persoanelor dintr-un stat în altul. În articol se analizează problematica cu privire la eliminarea caluzelor abuzive în contractele de consum pe planul dreptului internaţional privat. Studiul prezent are rolul de a analiza modalităţile de protecţie a intereselor economice ale consumatorilor şi de a cerceta posibilitatea oferirii de soluţii juridice prin prisma conflictului de legi.

Cuvinte-cheie
clauză abuzivă, contract de consum, conflit de legi.,

consumator, drept internaţional privat