Completări şi precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
859 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 17:00
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Completări şi precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni . In: BiblioScientia. 2013, nr. 9, pp. 10-28. ISSN 1857-2278.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
BiblioScientia
Numărul 9 / 2013 / ISSN 1857-2278

Completări şi precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni

Pag. 10-28

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2014


Rezumat

Conform surselor documentare instituţia monahală de la Suruceni a fost fondată prin 1785 de ctitorul ei Casian Suruceanu, având susţinerea unor ţărani răzeşi din Suruceni şi a ieromonahului Iosif de Muntenegru, în apropierea satului Suruceni din actualul raion Ialoveni şi la o depărtare de cca 10 km de Chişinău. Primele cărţi religioase din biblioteca mănăstirii Suruceni, dăruite de Casian Suruceanu, sunt un Antologhion (Bucureşti, 1777) şi un Penticostarion (Bucureşti, 1783). Biblioteca mănăstirii a fost completată în deceniile următoare cu alte cărţi iar în perioada 1941–1944 se atestau cca 123 de cărţi manuscrise şi tipărite. În momentul cercetărilor am identificat 93 de titluri de carte tipărită la Buzău, Bucureşti, Iaşi, Blaj, Chişinău, Mănăstirea Neamţ, Sankt Petersburg şi patru manuscrise, care au aparţinut în diferite perioade acestei mănăstiri.

According to documentary sources Suruceni monastic institution was founded in 1785 by its founder Suruceanu Cassian, with the support of peasants and yeomen of Suruceni monk Joseph of Montenegro, near the village Suruceni Ialoveni the current district and at a distance of about 10 km Chisinau. The first religious books Suruceni library of monastery, donated by Cassian Suruceanu are a Antologhion (Bucharest, 1777) and Penticostarion (Bucharest 1783). Library of monastery was completed in the coming decades with other books, and in the period 1941-1944 the number was 123 manuscripts and printed books. Currently the research we identified 93 titles printed in Buzau, Bucharest, Iasi, Blaj, Chisinau, Neamt Monastery, St. Petersburg and five manuscripts that belonged to different periods of the monastery.

Cuvinte-cheie
mănăstirea Suruceni, cărţi vechi bisericeşti, ieromonah, Iosif de Muntenegru,

Basarabia

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Sardari, V.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Tagadiuc, O.C.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ştîrba, O.D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Andronache, L.M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gudumac, V.S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Influenţa unor compuşi biologic activi noi 
asupra principalilor indici ai metabolismului glucidic în hepatopatia experimentală
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Pe animale de laborator s-a modelat hepatopatia (HP) toxică prin administrarea de durată a CCl4. S-a stabilit că CCl4 a provocat tulburări pronunţate ale metabolismulu glucidic care s-au manifestat prin creşterea nivelului de metaboliţi – lactat, piruvat şi malat şi modificări ale activităţii enzimelor tisulare – creşterea activităţii lactatdehidrogenazei (LDH) şi reducerea funcţionalităţii principalelor dehidrogenaze ale ciclului Krebs – malatdehidrogenazei NADP-dependente (MDH-NADPd), izocitrat dehidrogenazei NADP-dependente (ICDH-NADPd) şi succinatdehidrogenazei (SDH). Administrarea compuşilor biologic activi (CBA) autohtoni – CMD-8, CMJ-23 şi CMJ-33, polizaharidelor sulfatate din spirulină şi a remediului BioR Fe-Se în HP toxică a exercitat influenţe importante atât asupra modificărilor conţinutului de metaboliţi, cât şi a dinamicului de activitate a enzimelor investigate. CBA luaţi în studiu au reuşit să reducă intensitatea efectelor toxice ale CCl4 asupra hepatocitelor prin tendinţa de normalizare şi chiar readucerea la valori normale a nivelului de metaboliţi glucidici, precum şi a funcţionalităţii enzimelor celulare studiate.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The experimental toxic hepatopathy (HP) was modeled by long term administration of CCl4. It was established that CCl4 caused pronounced disorders of carbohydrate metabolism manifested by the increased level of the metabolites – lactate, pyruvate and malate, and changes in tissue enzyme activity – the increased activity of lactate dehydrogenase (LDH) and the reduction of the functionality of the main dehydrogenases of the Krebs cycle – NADP-dependent malate dehydrogenase (NADP-MDH), NADP-dependent isocitrate dehydrogenase (ICDH-NADP) and succinate dehydrogenase (SDH). The administration of local biologically active compounds (BAC) – CMD-8, CMJ-23 and CMJ-33, of Spirulina Platensis sulphatated polysaccharides (SSP) and of the remedy BioR Fe-Se in the toxic HP exerted important influences both on the evolution of metabolites content changes and on the activity of the investigated enzymes. The tested BAC succeeded to reduce the intensity of the toxic effects of CCl4 on hepatocytes by inducing a tendency of normalization and even by restoring to normal levels of the carbohydrate metabolites content, as well as of the functionality of studied cellular enzymes.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>