Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
791 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:42
SM ISO690:2012
ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина; КАЛИНИН, Л.П.; ТЫРШУ, М.. Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E. . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 1-9. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0070

Характеристика режима при реализации сценария интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E.

Pag. 1-9

Зайцев Д., Голуб Ирина, Калинин Л.П., Тыршу М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Статья посвящена исследованию нормального режима Молдавской энергосистемы в контексте реализации сценария возможного присоединения к ENTSOE без Украины и Приднестровского региона. В работе определены условия и мероприятия, позволяющие реализовать предлагаемую стратегию. На основе откорректированной базы данных и расчетной модели получен установившийся режим при совместной работе правобережной части энергосистемы Молдовы с ENTSO-E, который условно принят за базовый для последующих вариантных расчетов. Проведен анализ полученного режима с точки зрения потерь активной мощности как по энергосистеме в целом, так и по отдельным ее элементам с дифференциацией по классам напряжения. Выполнены расчеты и оценка коэффициентов запаса статической устойчивости по активной мощности и по напряжению, оценен импорт/экспорт электроэнергии, проанализирован ряд других показателей режима.

Articolul este dedicat cercetării regimului normal de funcţuonare a sistemului electroenergetic al Moldovei în contextul realizării scenariului aderării posibile la ENTSO-E UE cu excluderea Ucrainei şi regiunii Transnistriei. În lucrare s-au determinat condiţiile şi măsurile ce prevăd realizarea strategiei propuse. În baza Bazei de date corectate şi a modelului de calcul a fost obţinut regimul stabil de funcţionare comună a sistemului energetic din dreapta Nistrului cu ENTSO-E, care este acceptat convenţional dret bază pentru variantele de calcul ulterioare. A fost efectuată analiza regimului obţinut referitor la pierderile de putere activă cât pentru sistemul energetic în întregime, atât pentru elementele lui separate cu diferenţiere după clasa de tensiune. S-au făcut calculele şi estimarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii statice pentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de alţi indicatori ai regimului.

Cuvinte-cheie
энергосистема Молдовы, ENTSO-E, объединенная энергосистема, нормальный режим, потери активной мощности,

межсистемная связь