Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
535 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-07 22:42
SM ISO690:2012
POPUSOI, Ana; BARBA, Nicanor; GULEA, Aurelian; ROY, Jenny; POIRIER, Donald; PRISACARI, Viorel. Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea . In: Chemistry Journal of Moldova. 2013, nr. 1(8), pp. 83-89. ISSN 1857-1727.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Chemistry Journal of Moldova
Numărul 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688

Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea

Pag. 83-89

Popusoi Ana1, Barba Nicanor1, Gulea Aurelian1, Roy Jenny2, Poirier Donald2, Prisacari Viorel3
 
1 State University of Moldova,
2 Université Laval, Québec,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

This paper describe the synthesis of some 1-(alchyl)aril-3-(4-(3-pyridin-2-il) acryloyl)phenylthiourea obtained by condensation of 2-pyridincarboxaldehide with some derivatives of 4-acetylphenilthioureas in basic medium or by addition of aliphatic and aromatic amines to the correspondingisothiocyanatopropenones. 12 new compounds were obtained and their biological properties were analysed. The substituted thioureas by pyridine radicals, morpholine and phenol show a maximum bacteriostatic activity for Gram positive microorganisms like: Staphylococcus Aureus and Enterococcus Faecalis at the minimum inhibitory concentration 9.37-37.5 μM. Antifungal activity for Candida Albicans, Aspergillus Niger, AspergillusFumigatus, Penicillium is weak, in minimum inhibitory concentration 600->600 μM. The leukemia activity like inhibitor (HL-60), is 84-96.9% at the concentration 10-5mol/l and 15-20% and at the concentrations 10-6, 10-7mol/l.

Cuvinte-cheie
chalcones, isothiocyanatopropenones, thioureas, antibacterial activity, Antifungal activity,

antiproliferative activity

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Platon, N.</dc:creator>
<dc:date>2016-12-20</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Publication of this article aims to raise awareness among the decision makers in tourism filed, which are responsible for this branch, and to undertake concrete actions related to organizational management for a sustainable development of tourism industry in the Republic of Moldova. The popularity created around the concept of sustainable development has led the author's conviction that tourism can be developed in compliance with the philosophy of sustainability. In seeking solutions for achieving the sustainable development there is required a specific sectoral view as that of services performance in the tourism field. Because of the intensive connection of tourism with many other economic and social development areas, sustainable tourism should be seen as a whole that encompasses all other sectors, this representing an essential argument in planning the government's agenda. Tourism planning and development should be integrated at all levels, so that the development policies of this sector should reflect the regional, national and international levels. Analyzing the deficiencies and problems faced by the branch of tourism of the Republic of Moldova, the author comes up with proposals on the implementation of concrete actions which would boost this industry, capable of becoming a competitive and balanced developed economic sector, to be supplier of hard currency in the country, to effectively capitalize on heritage tourism, to promote Moldovan hospitality and to ensure welfare of the population involved in servicing tourists. Research methodology lies in identification of the problem, data collection and information about the tourism branch, solution proposals and formulating conclusion. Identification of the problem. Functionality of Moldovan tourism industry largely depends on state policy in the management of this branch. Nowadays, the legal and regulatory framework is outdated and Law 352 "On the organization and conduct of tourism activity in the Republic of Moldova", requires major changes. Many segments of the sector have no regulations. The tourism market is growing faster than the normative base. Recommendations. Improvement of the legal framework in the field of tourism, in accordance with the requirements of the tourism market, harmonization of tourism legislation to European standards, implementation of actions proposed by the author in the 5 areas of intervention in the tourism industry.  </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Publicarea prezentului articol are ca scop sensibilizarea factorilor de decizie din domeniul turismului, care sunt responsabili de această ramură și întreprinderea acțiunilor concrete ce țin de managementul organizațional în vederea dezvoltării durabile a industriei turistice a Republicii Moldova. Popularitatea creată în jurul conceptului de dezvoltare durabilă a determinat convingerea autorului, conform căreia, turismul se poate dezvolta în conformitate cu filosofia durabilității. În căutarea căilor spre obținerea unei dezvoltari durabile este necesară o viziune specific sectorială, ca cea a performanțelor serviciilor în domeniul turismului. Din cauza conexiunii intensive a turismului cu multe alte domenii de dezvoltare economice și sociale, turismul durabil trebuie văzut ca un întreg, care cuprinde toate celelalte sectoare, acest fapt reprezentând un argument esențial în planificarea agendei guvernamentale. Planificarea și dezvoltarea turismului trebuie integrată la toate nivelurile astfel, încât politicile de dezvoltare a acestui sector să reflecte nivelul regional, național și internațional. Analizând deficiențele și problemele cu care se confruntă ramura turistică a Republicii Moldova, autorul vine cu propuneri privind implementarea unor acțiuni concrete, care ar impulsiona această industrie, capabilă să devină un sector economic competitiv și dezvoltat echilibrat, să fie furnizor de valută forte în țară, să valorifice eficient patrimoniul turistic, să promoveze ospitalitatea moldovenească și să asigure bunăstarea populației implicate în deservirea turiștilor. Metodologia cercetării constă în identificarea problemei, colectarea datelor și informației despre ramura turistică, propunerea anumitor soluții și formularea concluziei. Identificarea problemei. Funcționalitatea industriei turistice a Republicii Moldova depinde, în mare măsură, de politica statului în gestionarea acestei ramuri. La momentul de față cadrul legislativ și normativ este învechit, iar Legea 352 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova”, necesită modificări esențiale. Multe segmente ale sectorului nu dispun de reglementări. Piața turistică se dezvoltă mai rapid decât cadrul normativ. Recomandări. Perfecționarea cadrului normativ în domeniul turismului, în conformitate cu cerințele pieței turistice, racordarea legislației turistice la standardele europene, implementarea acțiunilor propuse de către autor, în cele 5 domenii de intervenție ale ramurii turistice.  </dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Публикация этой статьи предназначена для информирования органов публичного управления в сфере туризма, которые ответственны за эту отрасль, и имеет как цель реализацию конкретных действий, связанных с устойчивым развитием индустрии туризма Республики Молдова. Туризм в Республике Молдова должен стать конкурентноспособным и равномерно развитым сектором экономики, который эффективно осваивает туристическое достояние страны, продвигает молдавское гостеприимство по высоким стандартам, обеспечивает разнообразный досуг для граждан страны. Поиск решений, которые могут обеспечить устойчивое развитие туризма, требует концептуальный отраслевой подход. Для этого необходимо сконцентрировать весь потенциал и ресурсы, которые имеются на данном рынке. Из-за интенсивной связи туризма с другими экономическими и социальными отраслями, устойчивое развитие туризма следует рассматривать как одно целое, которое охватывает весь экономический спектр других отраслей, представляющий как существенный аргумент в планировании действий со стороны правительства. Планирование и развитие туризма должно быть сконцентрировано на всех уровнях таким образом, чтобы развитие этого сектора отражали региональные, национальные и международные уровни. Анализируя недостатки и проблемы, с которыми сталкивается туристическая отрасль в Молдове, автор предлагает реализацию некоторых действий, способных стимулировать развитие этой сферы. Туризм может становиться конкурентоспособным и сбалансированным сектором экономики, быть поставщиком твердой валюты, эффективно используя при этом культурное наследие и молдавское гостеприимство. Туризм может обеспечить и благосостояние населения, которое участвуют в обслуживании туристов. Методология исследования заключается в выявлении проблем, сбор данных и информации о туристической отрасли, а также формулировка предложений и реализация конкретных действий по этому вопросу. Функциональность индустрии туризма в Республике Молдова, зависит во многом от государственной политики в управлении этой отрасли. В настоящее время правовая нормативная база устарела, а Закон «Об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова» требует существенных изменений. Многие секторы туризма не имеют соответствующей регламентации. Туристический рынок развивается быстрее, чем нормативно-правовая база. Рекомендации. Совершенствование нормативной базы в области туризма в соответствии с требованиями туристического рынка, приобщение законодательства к европейским стандартам, внедрение действии предложенных автором в пяти областях деятельности индустрии туризма. </dc:description>
<dc:source>Economie şi Sociologie  (4) 50-59</dc:source>
<dc:subject>tourism</dc:subject>
<dc:subject>sustainable development</dc:subject>
<dc:subject>tourism industry</dc:subject>
<dc:subject>inbound tourism</dc:subject>
<dc:subject>tourism potential</dc:subject>
<dc:subject>tourism information and promotion structures</dc:subject>
<dc:subject>tourism brand</dc:subject>
<dc:subject>tourism register</dc:subject>
<dc:subject>tourist areas</dc:subject>
<dc:title>Strategic actions for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>