Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
933 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 15:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89 (913)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
SM ISO690:2012
ARNĂUT, Vsevolod; GAINDRIC, Constantin; DAMIAN, Florin; MAGARIU, Galina; ROGOJIN, Iurie; SECRIERU, Iulian; VERLAN, Tatiana; VULPE, Nicolae. Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2013, nr. 2(29), pp. 15-19. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461

Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice

Mathematical models of expertise in scientific domains


CZU: 001.89
Pag. 15-19

Arnăut Vsevolod1, Gaindric Constantin2, Damian Florin2, Magariu Galina2, Rogojin Iurie2, Secrieru Iulian2, Verlan Tatiana2, Vulpe Nicolae2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

For the purpose of forming a team of scientific experts to evaluate each project submitted to the announced competitions, the authors propose an approach such that team members to be the most advisable to properly estimate the project amenable to evaluation. An algorithm that consists of assigning a numerical value to each expert which will express the expert’s potential (rating) is proposed. It takes into account importance of scientific projects in which the expert had participated, journals where he had published his results and scientifi c forums where he had participated with reports. Also, there is proposed an approach to the modes of hierarchization of journals, conferences and grants in accordance with scientific domain. Domains Mathematics and Computer Science are presented as the example.

În scopul formării unei echipe de experţi pentru evaluarea fi ecărui proiect ştiinţifi c înain-tat la concursurile anunţate, autorii propun o abordare astfel ca membrii echipei săfi e cei mai indicaţi penru aprecierea adecvată a proiectului supus evaluării. S-a propus un algoritm ce constă în atribuirea fiecărui expert a unei valori numerice, care exprimă potenţialul (ratingul) expertului ţinând cont de importanţa proiectelor ştiinţifice la care a participat, revistelor, în care şi-a publicat rezultatele şi a forurilor ştiinţifice la care a participat cu comunicări. De asemenea, s-a propus o abordare asupra modurilor de ierarhizare a revistelor, conferinţelor şi granturilor în corespundere cu domeniul ştiinţific. Drept exemplu se prezintădomeniile Matematica şi Informatica.

Cuvinte-cheie
rating, hierarchization, expert, scientific domain,

rating, ierarhizare, expert, domeniu ştiinţific