Genotipuri de Hyssopus officinalis l. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
353 1
SM ISO690:2012
GONCEARIUC, Maria. Genotipuri de Hyssopus officinalis l. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 1(319), pp. 86-96. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X

Genotipuri de Hyssopus officinalis l. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial

Pag. 86-96

Gonceariuc Maria
 
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Genotipuri de Hyssopus offi cinalis L., forma cyaneus, f. ruber şi f. albus au fost evaluate. În condiţii de secetă indicii caracterelor cantitative, ce infl uenţează direct productivitatea au valori mai ridicate la genotipurile ce aparţin f. ruber şi f. cyaneus. Genotipurile au un conţinut diferit, dar foarte înalt de ulei esenţial: f. ruber - 2.531, f. cyaneus - 1.877, iar f. albus - 1.434% (s.u.). Analiza GC-MS a uleiului esenţial a identifi cat 30-38 componenţi la diferite genotipuri, componenţii majori fi ind pinocamfona în formele trans(-) iso şi cis. La f. cyaneus cis (-)pinocamfona se conţine 51.77%, trans(-) iso pinocamfonă - 6.70%; la f. ruber - 66.94% pinocamfonă, 33.31% trans(-)iso pinocamfonă şi 33.63% –cis(-) pinocamfonă; f. albus - 61.1% trans(-) iso- şi 2.15% cis(-)pinocamfonă, urmate la toate genotipurile de β-pinen (f. cyaneus, 8.49%, f. albus, 7.38%, f. ruber , 4.15%) şi β-felandren, de la 3.64% la genotipul f. ruber până la 6.79% la genotipul f. albus. Componenţii minori au concentraţii diferite, unii fi ind prezenţi în uleiul numai al unui sau a două genotipuri.

Hyssopus officinalis L., f. cyaneus, f. ruber, and f. albus genotypes have been evaluated. In the drought conditions, the indices of the quantitative traits which directly infl uence productivity have a higher value for the f. ruber and f. cyaneus genotypes. The content of essential oil is different for the above mentioned genotypes, and much higher in f. ruber - 2.531, f. cyaneus - 1.877, and f. albus - 1.434% (s.u.). GC-MS essential oil analysis identified 30-38 compounds for different genotypes. The major compounds are pinocamphone in trans(-) iso and cis forms: for f. cyaneus, cis (-)pinocamfona - 51.77%, trans(-) iso pinocamphone - 6.70%; for f. ruber - 66.94% pinocamphone, 33.31% trans(-)iso pinocamphone, and 33.63% –cis(-) pinocamphone; f. albus - 61.1% trans(-)iso- and 2.15% cis(-) pinocamphone, for all the genotypes followed by β-pinen (f. cyaneus, 8.49%, f. albus, 7.38%, f. ruber , 4.15%) and β-felandren, from 3.64% for the f. ruber genotype to 6.79% for the f. albus genotype. The minor compounds of essential oil have different concentrations, some of them being present only in one or two genotypes.

Cuvinte-cheie
Hyssopus offi cinalis – genotip - ulei esential – compoziţie

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cojocaru, D.</dc:creator>
<dc:date>2014-12-25</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Ajustarea parametrilor macrocirculatori şi a celor derivaţi din investigarea oxigenului tisular, nu întotdeauna garantează o bună oxigenare tisulară şi, deseori, corelează prost cu metabolismul anaerob. Actualmente, saturaţia venoasă centrală în oxigen (ScvO2) este o ţintă terapeutică utilă în sepsisul sever şi şocul septic. Multe studii au raportat, că la pacienţii septici se constată o scădere a capacităţii de extracţie a oxigenului cauzată, probabil, de apariţia şunturilor capi lare, precum, şi scăderea afinităţii hemoglobinei pentru oxigen, iar valorile ScvO2 tind să fie, în mod paradoxal, normale sau chiar crescute.Toate aceste schimbări pot modifica relaţia între SvcO2 şi debitul cardiac. În acest articol am analizat literatura de specialitate pentru a evalua semnificaţia clinică a saturaţiei venoase centrale în O2 (ScvO2) şi a diferenţei veno-arteriale a CO2 (PCO2 gap). Concluzii: La pacienţii cu sepsis grav şi şoc septic, interpretarea ScvO2 devine mai complexă şi acest parametru nu poate fi suficient pentru a ghida terapia hemodinamică. În aceste condiţii, este propusă ca alternativă, determinarea diferenţei veno-arteriale a CO2 (PCO2 gap) care este un indice global al perfuziei tisulare şi ar putea fi folosit ca un instrument complementar ScvO2 în cadrul terapiei volemice şi pentru a identifica un debit cardiac mic, persistent, chiar şi după optimizarea parametrilor macrocirculatori. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Adjusting macrocirculatory parameters and those derived from the examination of tissue oxygen, doesn’t always guarantee a better tissue oxygenation and often poorly correlates with anaerobic metabolism. Currently, central venous oxygen saturation (ScvO2) is a useful therapeutic target in severe sepsis and septic shock. Many studies have reported that in septic patients there is established a decrease of oxygen extraction capacity caused, probably, by the occurrence of capillary shunts, also the affi nity of hemoglobin for oxygen is reduced, and ScvO2 values tend to be paradoxically normal or even increased. All these changes may modify the relationship between SvcO2 and cardiac output. In this article we have analyzed the literature to evaluate the clinical signifi cance of central venous O2 saturation (ScvO2) and venous-to-arterial carbon dioxide difference (PCO2 gap). Conclusion: Therefore, in patients with severe sepsis and septic shock, ScvO2 interpretation becomes more complex and this parameter may not be sufficient to guide the hemodynamic therapy. In these conditions, it is proposed as an alternative, determining the central venous-to-arterial carbon dioxide difference (PCO2 gap) which is a global index of tissue perfusion and could be used as a tool complementary to ScvO2 during volemic replacement and to identify a low cardiac output that persists, even after optimization of macrocirculatory parameters. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Обеспечение нормальных параметров макроциркуляции и определяемых параметров концентрации кислорода в тканях не всегда могут обеспечить хорошую тканевую оксигенацию и часто не коррелируют с анаеробным метаболизмом. Известно, что центральноe венозноe насыщениe кислородом (ScvO2), является терапевтическим ориентиром для лечения тяжелого сепсиса и септического шока. Множественные исследовании показали, что у септического больного определяется снижение экстракции кислорода, (вероятно из-за капиллярного шунта снижение сродства гемоглобина с кислородом), но значения сатурации кислорода венозной крови из центральных вен могут быть парадоксально нормальными или даже повышенными. Все эти явления могут изменить соотношение SvcO2 с сердечным выбросом. В этой статье мы проанализировали литературу по оценке клинической значимости центрального венозного насыщения O2 (ScvO2) и вено- артериальной разницы CO2 (PCO2 разрыв). Заключения: У пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком, интерпретация ScvO2 становится более сложной, и этот параметр не может быть достаточным, чтобы проводить инфузионную терапию. В этих условиях, предлагается в качестве альтернативы, определение артерио-венозной разницы СО2 (PCO2 провал), которая является глобальным показателем тканевой перфузии и может быть использован в качестве дополнительного метода ScvO2 в инфузионной терапии и для определения низкого сердечного выброса, стойким, даже после оптимизации параметров макроциркуляции.  </dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 45 (4) 236-239</dc:source>
<dc:subject>diferenţa veno-arteriale a CO2 (PCO2 gap)</dc:subject>
<dc:subject>saturaţia venoasă centrală în oxigen (ScvO2)</dc:subject>
<dc:subject>sepsis sever</dc:subject>
<dc:subject>șoc septic</dc:subject>
<dc:title>Semnificaţia clinică a saturaţiei venoase central şi a diferenţei veno-arteriale A CO2 (PCO2 GAP). Revista literaturii</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>