Cercetările arheologice din situl medieval de la Lozova - la hotar cu Vornicenii. Rezultate preliminare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-07 19:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.5(478) (46)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
VORNIC, Vladimir; URSU, Ion; BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila; PÎRNĂU, Radu; CIOBANU, Larisa. Cercetările arheologice din situl medieval de la Lozova - la hotar cu Vornicenii. Rezultate preliminare. In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 222-256. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Cercetările arheologice din situl medieval de la Lozova - la hotar cu Vornicenii. Rezultate preliminare

CZU: 902/903.5(478)
Pag. 222-256

Vornic Vladimir, Ursu Ion, Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Pîrnău Radu, Ciobanu Larisa
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Autorii prezintă datele esenţiale privind cercetările din anii 2010 şi 2011, efectuate în situl arheologic cu mai multe orizonturi cultural- cronologice de la Lozova-La hotar cu Vornicenii. Cele mai vechi resturi de cultură materială semnalate datează din evul mediu timpuriu (sec. VI-VII), fiind reprezentate printr-un complex adâncit prevăzut cu o instalaţie de foc, o fusaiolă, mai multe fragmente de vase lucrate cu mâna şi resturi faunistice. Al doilea orizont cultural-cronologic aparţine perioadei de dominaţie a Hoardei de Aur (prima şi a doua treime a sec. XIV) şi este documentat prin cioburi de recipiente de lut, bucăţi de vase de fontă, un lacăt de fier şi oase de animale. Ultimul orizont arheologic corespunde perioadei statului medieval moldovenesc (a doua parte a sec. XIV – sec. XV), fiind reprezentat prin cioburi răzleţe specifice aşezărilor acestei epoci şi printr-un cimitir cu morminte de înhumaţie. Cele 54 morminte identificate până în prezent aparţin unei comunităţi locale; toţi decedaţii (maturi şi copii) au fost înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin: pe spate, cu capul spre vest şi picioarele întinse, iar braţele îndoite din coate, cu mâinile aşezate pe abdomen, piept sau pe umeri. Inventarul funerar este în general sărac, în câteva morminte descoperindu-se câte două-trei piese vestimentare sau de podoabă: nasturi sferoidali, verigi de tâmplă, inele de argint şi bronz, un cercel de argint, mărgele din pastă sticloasă şi coral, piese care indică perioada de utilizare a cimitirului în sec. XIV-XV. Acest ansamblu arheologic, alcătuit din aşezare şi cimitir, este amplasat la hotarul dintre соmunele actuale Lozova şi Vorniceni, într-o zonă unde în timpul domniei lui Alexandru cel Bun a existat, presupunem, satul Săcăreni, dăruit împreună cu Lozova, Vorniceni şi alte şapte sate de pe valea Bucovăţului la 25 aprilie 1420 de voievodul Alexandru cel Bun boierului Oană vornic „pentru dreaptă şi credincioasă slujbă”.

Археологические исследования средневекового памятника у ком. Лозова-Ла хотар ку Ворничений. Предварительные результаты. Авторы представляют основные итоги археологических исследований 2010-2011 гг., проведенных на многослойном памятнике у ком. Лозова-Ла хотар ку Ворничений. Самые древние остатки материальной культуры датируются ранним средневековьем (VI-VII вв.) и представлены углубленным комплексом с печкой-каменкой, пряслицей, фрагментами лепной керамики и костей. Второй культурно-хронологический горизонт соответствует периоду господства Золотой Орды (первая и вторая трети XIV в.). Он документирован фрагментами гончарных глиняных и чугунных сосудов, железным замком и костями животных. Последний археологический слой – периода молдавского средневекового государства (вторая половина XIV – XV в.), который представлен спорадическими фрагментами керамики, характерной для поселений данной эпохи, и кладбищем с ингумациями. Все выявленные до сих пор 54 погребения принадлежат местному населению. Усопшие (взрослые и дети) были похоронены в соответствии с традиционными христианскими обрядами: на спине, головой на запад, ноги прямые, руки согнуты в локтях, кисти уложены на животе, груди или плечах. Погребальный инвентарь в общем бедный, лишь в некоторых захоронениях обнаружены по две-три находки из категории деталей одежды или украшений: сфероидальные пуговицы, височные кольца, серебряные и бронзовые кольца, серебряная сережка, бусы из стеклянной пасты и коралла, датирующиеся XIV-XV вв. Археологический комплекс у ком. Лозова, состоящий из поселения и некрополя, расположен на границе землевладений данного населенного пункта и соседней ком. Ворничень. В этой зоне, предполагаем, в период правления молдавского господаря Александра Доброго находилось село Сэкэрень, дарованное вместе с Лозова, Ворничень и другими семью селами долины реки Буковэц воеводой Алeксандром Добрым 25 апреля 1420 г. бояру Оанэ ворнику «за верное и преданноe служение».

Archaeological research in medieval site from Lozova - On the Border with Vorniceni. Preliminary results. The authors present key data on archaeological research from 2010 and 2011 years, made in an archaeological site with many cultural and chronological horizons from Lozova - On the Border with Vorniceni. The oldest reported remains of material culture date from the early Middle Ages (VI – VII century), being represented by a deepened complex equipped with a fire installation, a spindles, several fragments of made by hand vessels and faunal remains. The second cultural horizon chronologically corresponds to the Golden Horde domination period (the first and the second third of the XIVth century) and is documented by crocks of pottery, pieces of cast iron vessels, an iron padlock and animal bones. The last archaeological horizon corresponds to Moldavian medieval state period (the second part of the XIV-th – XV-th centuries), being represented by scattered fragments specific to this epoch settlements and by a cemetery with graves for inhumation. The 54 graves, so far identified, belong to a local community; all deceased (adults and children) were buried according to the traditional Christian ritual: back, head stretched westward and legs outstretched, arms bent at the elbows, hands resting on the abdomen, chest or shoulders. Funerary inventory is generally poor, in some graves only two or three pieces of clothing or jewelry being discovered: spheroidal buttons, head rings, silver and bronze rings, a silver earring, glass pulp and coral beads, pieces indicating that the cemetery was used in the period of XIV-XV century. This archaeological ensemble consisting of a settlement and a cemetery is located on the border between the current villages Vorniceni and Lozova in an area, where during the reign of Alexander the Good (Alexandru cel Bun), Săcăreni village is assumed to exist. At April 25, 1420 Prince Alexander the Good endowed it, together with Lozova, Vorniceni and other seven villages from Bucovat valley, to vornic (governor) Oana for “just and faithful service”.

Cuvinte-cheie
Lozova,

archaeological site, cultural horizon, Middle Age, necropolis