Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-09 12:45
SM ISO690:2012
HAIDARLÎ, Ion; TUDOR, Elena; CIOBANU, Serghei; GROZA, Gheorghe; CUNIŢCHI, Veaceslav; TALMACIOV, Mihail; CAZAC, Oleg; DAVID, Aliona; VARZARI, Alexandru. Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 58-62. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă

Pag. 58-62

Haidarlî Ion, Tudor Elena, Ciobanu Serghei, Groza Gheorghe, Cuniţchi Veaceslav, Talmaciov Mihail, Cazac Oleg, David Aliona, Varzari Alexandru
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În tuberculoza pulmonară multidrogrezistentă leziunile tuberculoase din materialul de rezecţie, sunt reprezentate preponderent în faza progresivă a procesului inflamator specific – persistenţa componentului exsudativ-necrotic în peretele cavernei, evoluare torpidă a resorbţiei şi organizării leziunilor necrocazeoase, ramolire cu distrucţie în focare, diseminare granulomatoasă şi tip necrotic pericavitar, perifocal şi în ţesutul pulmonar adiacent, afectarea infiltrativ-productivă a bronhiilor mici şi a bronhiolelor, nivel scăzut al reacţiei limfocitare în leziunile tuberculoase şi în ţesutul pulmonar adiacent.

In the MDR pulmonary tuberculosis, the tuberculosis lesions from the resection material are mainly represented in the progressive phase of the specific inflammatory process – the persistence of the exudative-necrotic component in the cavern wall, torpid evolution of resorbtion and organization of necrocazeous lesions, soft-mindedness with destructive outbreaks, granulomatous dissemination and necrotic pericavitar type, per focal and adjacent pulmonary tissue, infiltrative-productive effect on small bronchi and bronchioles, low level of lymphocyte reaction in tuberculosis lesions and adjacent pulmonary tissue.

При лекарственно-устойчивом туберкулезе легких туберкулезные поражения представлены в основном фазой прогрессирования специфического воспалительного процесса – персистирование экссудативнонекротического компонента воспаления в стенке каверны, вялое течение рассасывания и организации казеозно-некротических поражений, распад и деструкция в очаговых поражениях, гранулематозная и некротического типа диссеминация вокруг каверн и очаговых поражений как и в подлежащей непораженной легочной ткани, инфильтративно-продуктивные поражения мелких бронхов и бронхиол, низкий уровень лимфоцитарной реакции в туберкулезных поражениях и подлежащей легочной тканию.

Cuvinte-cheie
Tuberculoză pulmonară multidrogrezistentă, tablou morfologic, ţesut pulmonar