Parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
607 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-31 21:56
SM ISO690:2012
MARTÎNIUC, Constantin; PISARENCO, Sergiu; SIMIONICA, Iurie; SCALEŢCHI, Valentina; COLUN, Tatiana; CHICU, Aliona; MOSCOVCIUC, Ana. Parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 109-113. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică

Pag. 109-113

Martîniuc Constantin, Moscovciuc Ana, Pisarenco Sergiu, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Colun Tatiana, Chicu Aliona
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2013


Rezumat

Au fost cercetaţi parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la 104 pacienţi cu bronhopneumopatie obstructivă cronică conform criteriilor GOLD (vârsta medie 54,8±0,91 ani) cu diverse grade de severitate la aplicarea ECG standard şi Ecocardiografi ei cu Doppler. S-a constatat, că la formele uşoare şi moderate ale bronhopneumopatiilor obstructive cronice în diagnosticarea hipertrofiei ventriculare drepte electrocardiograma standard este puţin informativă sau practic este inutilă, cel mai frecvent au fost depistate semne de suprasolicitare atrială dreapta şi bloc de ramură dreaptă incomplet sau complet şi semne cantitative de hipertrofie ventriculară dreapta. Cele mai înalte valori ale presiunii sistolice în artera pulmonară sau relevat la pacienţii cu forme grave şi foarte grave a maladiei - 52,88 ± 2,65 mmHg (p<0,001). Momentul de bază în aprecierea stării funcţionale a sistemului cardiovascular la pacienţii cu bronhopneumopatii obstructive cronice cu diverse grade de severitate este ridicarea presiunii sistolice severe şi foarte severe în artera pulmonară, dimensiunile ventriculului drept sunt considerabil mărite numai în formele foarte severe a bronhopneumopatiilor, rămânând în limitele normale la formele uşoare, moderate şi grave.

There were investigated 104 pacients (mean age 54,8± 0,91 years) with different grades of severity of chronic obstructive pulmonary disease using standard electrocardiogramm and Ecocardiography with Doppler. There were noted that in mild and moderate forms of chronic obstructive pulmonary disease ECG is less informative or practic unutile in right ventricle hypertrophy diagnostic. The most frequent we have registrated such changes as right atrium overload, S - type of right ventricle hypertrophy and right bundle branch block. Highest values of pulmonary artery systolic pressure were observed in patients with severe forms of disease (58,88±2,65 mmHg, p <0,001). The basic moment in cardio-vascular system functional status determination in pacients with chronic obstructive pulmonary disease with different grades of severity is stable increasing of pulmonary systolic and mean pressure, right ventricle dimensions were considerable increased only in pacients with severe forms of disease, remained in normal limits in mild and moderate forms.

Было обследовано 104 больных (средний возраст- 54,8±0,91 лет) хроническими обструктивными заболеваниями лёгких с различной тяжестью заболевания с использованием стандартной электрокардиограммы и Допплер - ЭхоКГ. Было отмечено, что при лёгких и умеренных формах заболевания ЭКГ для диагностики гипертрофии правого желудочка мало или практически неинформативна. Из наиболее часто зарегистрированных ЭКГ - изменений были отмечены: систолическая перегрузка правого предсердия, блокада правой ножки пучка Гиса и S - тип гипертрофии правого желудочка. Наиболее высокие показатели систолического давления в легочной артерии были отмечены в группе больных с тяжёлыми и очень тяжёлыми формами течения заболевания (58,88±2,65 mmHg, p <0,001). Основным моментом в определении нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких является стойкое повышение систолического давления в легочной артерии, увеличение правых отделов сердца было отмечено лишь у пациентов с тяжёлыми и очень тяжёлыми формами течения заболевания, оставаясь в нормальных пределах при лёгких и умеренных формах.

Cuvinte-cheie
Hemodinamica centrală şi pulmonară, presiunea în artera pulmonară,

bronhopneumopatie obstructivă cronică