Evaluarea cunoştinţelor populaţiei vis-a-vis de tuberculoză în Rep ublica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 0
SM ISO690:2012
TODERAŞ, Svetlana; PLOPA, Mihail; PALANCIUC, Mihail. Evaluarea cunoştinţelor populaţiei vis-a-vis de tuberculoză în Rep ublica Moldova . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 82-84. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Evaluarea cunoştinţelor populaţiei vis-a-vis de tuberculoză în Rep ublica Moldova

Pag. 82-84

Toderaş Svetlana, Plopa Mihail, Palanciuc Mihail
 
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În conformitate cu datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în anul 2010, 8,8 milioane de oameni au devenit bolnavi de tuberculoză şi 1,4 milioane au decedat din cauza acestei maladii. Potrivit acestor date au fost evaluate cunoştinţele generale a populaţiei vis-a-vis de tuberculoză şi atitudinea lor faţă de propria sănătate, în scopul îmbunătăţirii calităţii depistării precoce a acestei maladii şi reducerii morbidităţii şi mortalităţii de tuberculoză în Republica Moldova. Persoanele supuse studiului au fost parte componentă unui eşantion determinat conform criteriilor de morbiditate a acestei maladii, fiind de 278 respondenţi la primul chestionar (până la instruire) şi 255 respondenţi la post chestionare. Au fost elaborate două chestionare care au servit la evaluarea cunoştinţelor populaţiei până şi după procesul de informare. Potrivit rezultatelor studiului, s-a observat că instruirea populaţiei contribuie la schimbarea comportamentului faţă de starea proprie de sănătate şi de necesitatea de a fi informat despre maladiile infecţioase. În concluziile articolului se subliniază efi cienţa informării populaţiei privind TB şi autorii au propuneri pe viitor pentru elaborarea de politici în vederea combaterii acestei maladii.

In accordance with the data base of World Health Organization in 2010 about 8,8 million people were infected with tuberculosis and 1,4 million died of this disease. According to these data it was evaluated the general knowledge of the population in tuberculosis and their attitude towards their own health on this disease, in order to improve the quality of early detection of it and to reduce the morbidity and mortality of tuberculosis in Moldova. People surveyed were part of a well defined group determined by the criteria of morbidity of this disease, being 278 respondents to the first questionnaire and 255 respondents to the post questionnaires. There were developed 2 questionnaires that were used to assess the public knowledge until and after the information process. According to the survey results, it was observed that such kind of informative sesions helps people to change their behavior towards their own health status and the need to be informed about infectious diseases. The conclusions of the article emphasizes the efficiency of public awareness on TB and authors have future proposals for developing policies in order to reduce this disease.

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2010 году 8,8 миллиона человек заболели туберкулезом и 1,4 миллиона человек умерли от этой болезни. Согласно этим данным было проведено оценка общих знаний населения о туберкулезе и их отношение к собственному здоровью, в целях повышения качества ранней диагностики заболевания и снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в Республике Молдова. Население которая участвовала в опросе была частью изучаемой совокупности и включало 278 респондентов на первый вопросник (до обучения) и 255 респондентов после. Данные из анкет были разработаны статистическими методами и были использованы для оценки знаний общественности о туберкулезе. Согласно результатам исследования, было отмечено, что обучение помогает людям изменить свое поведение по отношению к собственному здоровью и о необходимости быть в курсе инфекционных заболеваний. Выводы изложенные в статье позволят нам внести предложений по определению политике в борьбе с этой болезнью.

Cuvinte-cheie
Maladie infecţioasă, profi laxie, evaluarea cunoştinţelor,

sondaj, tuberculoza