Aspecte etiologice şi morfostructurale ale virusurilor gripale (Revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
591 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-08 21:52
SM ISO690:2012
EDER, Veronica. Aspecte etiologice şi morfostructurale ale virusurilor gripale (Revista literaturii) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4(36), pp. 264-268. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011

Aspecte etiologice şi morfostructurale ale virusurilor gripale (Revista literaturii)

Pag. 264-268

Eder Veronica
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Infecţiile gripale, ce se declanşează regulat şi sezonier prin epidemii şi periodic (la diferit interval de timp: 10-40 ani) prin pandemii, au un impact negativ atât asupra sănătăţii publice, sistemului de sănătate, cât şi asupra economiei naţionale, şi astfel, impun eforturi considerabile de control şi răspuns. Variaţia antigenică şi circulaţia virusurilor gripale între specii sunt cauza izbucnirilor epidemice care au loc anual, îmbolnăvirile fiind favorizate de răspunsul imun neadecvat, chiar în acele segmente de populaţie care au fost anterior expuse infecţiei gripale. La nivel global, însă, există posibilitatea de urmări evoluţia virusurilor gripale, practic în timp real, ceea ce ne poate asigura cu informaţii inestimabile întru stabilirea factorilor ce determină patogenitatea şi/sau transmisibilitatea lor.

Influenza infection that is triggered by regular seasonal epidemics and periodically (at different time intervals: 10-40 years) with pandemics, have a negative impact on public health, health system and the economy, and thus require monitoring and response efforts. Antigenic variation and circulation of influenza viruses between species are due to epidemic outbreaks occurring annually, causing illness from inappropriate immune response, even in those segments of the population who were previously exposed to influenza infection. Globally, however, it is possible to follow the evolution of influenza viruses, in almost real time, what we can be provided with invaluable information in order to establish the factors that determine their pathogenicity and / or transmissibility.

Гриппозные инфекции, которые регулярно вызывают сезонные эпидемии и периодически (через разные промежутки времени: 10-40 лет) пандемии, оказывают негативное воздействие на здоровье населения, систему здравоохранения и экономики, и, следовательно, требуют принятия мер по контролю и реагированию. Антигенная изменчивость и циркуляция вирусов гриппа между видами являются причинами эпидемических вспышек, происходящих ежегодно, зависящие от нарушений иммунного ответа, даже в тех слоях населения, которые ранее были подвержены инфекции гриппа. Глобально, однако, можно проследить эволюцию вирусов гриппа, практически в режиме реального времени, что может предоставить нам ценную информацию для определения факторов, которые влияют на их патогенность и/или на их трансмиссивность.

Cuvinte-cheie
Virusuri gripali, variaţie antigenică,

epidemie