Particularităţile plastiei primare în despicăturile de buză şi palat la copii în perioada tardivă de vârstă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 16:12
SM ISO690:2012
LUPAN, Ion; POROSENCOV, Egor. Particularităţile plastiei primare în despicăturile de buză şi palat la copii în perioada tardivă de vârstă . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 144-153. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Particularităţile plastiei primare în despicăturile de buză şi palat la copii în perioada tardivă de vârstă

Pag. 144-153

Lupan Ion, Porosencov Egor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Despicăturile labio-maxilo-palatine (DLMP) sunt o problemă medicală actuală, în special în ceea ce priveşte recuperarea chirurgicală. Majoritatea specialiştilor în materie din lume susţin abordarea chirurgicală timpurie. Însă în practica clinică o parte din pacienţii cu DLMP, din diferite motive, sunt supuşi tratamentului chirurgical într-o perioadă de vârstă mai tardivă, astfel procedeele chirurgicale aplicate au anumite particularităţi. Studiul a cuprins 117 pacienţi cu DLMP, cu vârsta de 1-16 ani, cu despicături de buză şi palat care, conform varietăţii anomaliei şi vârstei, au fost supuşi unui anumit procedeu chirurgical conform caracterului, volumului şi succesivităţii manoperelor. Au fost obţinute rezultate bune imediate şi la distanţă.

Labio-maxillo-palatine clefts have an existing medical problem, particularly in the department of surgical recovery. In the world, most specialists support early surgical approach. But in clinical practice, some patients with clefts for various reasons are subject to surgical treatment in a late age, and therefore applied surgical procedures require certain specifi c features. In the study, 117 patients with Labio-maxillo-palatine clefts in the age group of 1-16 years, received a special surgical procedure of specific nature, content with successive maneuvers according to the variety and age. Good results were obtained immediately and for long term.

Расщелины верхней губы и нëба являются актуальной проблемой и в большей степени в том, что касается хирургического восстановления. В мире большинство специалистов в данной области поддерживают раннее хирургическое лечение. Но в клинической практике часть пациентов с расщелиной губы и нëба, по разным причинам, подвержены хирургическому лечению в позднем возрастном периоде и поэтому использованные хирургические методы нуждаются в некоторых изменениях. В ходе исследования 117 пациентов с расщелиной губы-альвеолярного отростка и нëба в возрастной группе от 1 до 16 лет с расщелиной губы и нëба, которые в зависимости от разновидности аномалии, возраста получили специальное хирургическое лечение по характеру, объёму и последовательности манипуляций. Были получены хорошие ближайшие и отдаленные результаты.