Erorile endodontice: prevenţie şi măsuri de combatere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
368 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 17:49
SM ISO690:2012
BURLACU, Valeriu; CARTALEANU, Angela. Erorile endodontice: prevenţie şi măsuri de combatere . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 82-89. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Erorile endodontice: prevenţie şi măsuri de combatere

Pag. 82-89

Burlacu Valeriu, Cartaleanu Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Încărcarea imediată a implanturilor dentare are o contribuţie majoră în creşterea calităţii vieţii pacienţilor prin refacerea funcţiilor aparatului dento-maxilar afectate ca urmare a stării de edentaţie. Implanturile dentare reprezintă una dintre cele mai moderne şi performante metode de tratament stomatologic din lume. Reabilitarea imediată implanto-protetică a edentaţiei include un algoritm stomatologic individualizat complex şi selecţia pacienţilor-candidaţi la plasarea implanturilor dentare, care se face după analiza judicioasă a statusului lor local, general şi a metodelor imagistice convenţionale (ortopantomografi a, tomografi a computerizată ş.a.). Cel mai mare avantaj al lor îl reprezintă faptul că protezarea făcută pe implanturi dentare nu implică afectarea dinţilor naturali restanţi. Avantajele încărcării imediate ale implanturilor dentare sunt: scurtarea duratei tratamentului, reducerea numărului de vizite, menţinerea nivelului crestei osoase (resorbţia osoasă e încetinită), împiedică migrarea dinţilor restanţi, restabilirea cât mai timpurie a funcţiilor pierdute şi a spaţiilor edentate.

Immediate loading of dental implants is a major contributor in increasing quality of life by restoring dentomaxillary functions affected due to the edentulous state. Dental implants are one of the most modern and advanced methods of dental treatment in the world. Immediate implant-prosthetic rehabilitation of edentulous dental algorithm includes a comprehensive individualized patient selection and placing candidates for dental implants is by judicious analysis of local status, its general and conventional imaging methods (orthopantomography, CT etc.). Their biggest advantage is that dental implant prosthesis made does not involve damage to natural teeth arrears. Advantages of immediate loading of dental implants are: shortening treatment duration, fewer visits, maintaining bone crest (bone resorption is slow), preventing migration of remaining teeth, as early restoration of lost function and edentulous spaces.

Немедленная нагрузка имплантатов является одной из основных методов повышения качества жиз- ни путем восстановления зубочелюстной функции вследствии потери зубов. Зубные имплантаты являют- ся одним из самых современных и передовых методов лечения зубов в мире. При немедленной реабилитации имплантат- протезами вследствии потери зубов алгоритм включа- ет комплексный индивидуальный отбор пациентов, для стоматологических имплантатов, с разумным анализом их статуса и методов визуализации (ортопантомография, КТ и т.д.). Их большое преимущество состоит в том, что соседние зубы не препарируются. Преимущества немедленной нагрузки имплантатов следующие: сокращение длительности лечения, снижение числа посещений, сохраняется гребневая кость (резорбция кости происходит медленно), предотвращение миграции оставшихся зубов, быстрое восстановление утраченных функций и беззубых пространств.