Cancerul organelor cavităţii bucale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-12 16:55
SM ISO690:2012
ŢÎBÎRNĂ, Andrei. Cancerul organelor cavităţii bucale . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 185-190. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Cancerul organelor cavităţii bucale

Pag. 185-190

Ţîbîrnă Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

De obicei, în literatura de specialitate referitor la cancerul mucoasei cavităţii bucale se descriu mai mult tumorile limbii şi ale mucoasei obrazului. Circa 55% din cancerele organelor cavităţii bucale revin cancerului lingval. Referitor la celelalte localizări părerile diferă, totuşi se observă o astfel de structurare după frecvenţă: limba, obrazul, planşeul bucal, creasta alveolară a maxilarului superior, creasta alveolară a maxilarului inferior, palatinul moale şi dur. Noi deosebim 3 forme de cancer al organelor cavităţii bucale: papilară, ulceroasă, nodulară. În tratamentul tumorii primare se folosesc metode chirurgicale, radioterapeutice şi combinate. Lipsa unui efect stabil prin aplicarea metodelor pur chirurgicale i-a făcut pe mulţi cercetători să caute metode mai efective. O astfel de metoda s-a dovedit a fi tratamentul combinat (intervenţie chirurgicală radioterapie). În caz de răspândire a tumorii pe creasta alveolară a mandibulei şi infi ltrarea în ea, noi efectuăm o electrooperaţie lărgită – rezecţie subtotală a limbii, planşeului bucal şi a segmentului respectiv al mandibulei. În toate localizările cancerului organelor cavităţii bucale, indiferent dacă se depistează Mt sau doar se suspectează, noi supunem radioacţiunii paralel cu focarul primar şi zonele ganglionare în plan de tratament preoperator. După ce s-a obţinut localizarea procesului, se aplică terapia ionizantă locală adâncă.

Usually in the literature on cancer of oral mucosa cavity are described more frequent lesion of tongue and cheek mucosa. About 55% of all cancers of oral cavity is cancer of tongue. There are different opinions about localization and frequency in that region: tongue, cheek, alveolar ridge of upper jaw, lower jaw, soft and hard palatine. We detect three the main forms of cancer of oral cavity: papillary, ulcerative, nodular. The treatment of primary tumor: use surgery, radiotherapy and combine treatment. Lack of a stable effect by applying just surgical methods has led many researchers to seek more effective methods. Such a method is combine treatment (surgery radiotherapy), in case of spreading tumor on the mandible and alveolar ridge, we perform an extended electrosurgery - subtotal resection of the tongue, and segment of the mandible. In all localization of cancer detected in this region, with presence or absent of cervical Metastazation we use radiotherapy on the primary tumor and in ganglion. After having obtained the localization of lesion we have applying local ionizing therapy.

Как правило, в специализированной литературе, посвященной опухоли слизистой оболочки рта, описаны в большей мере опухоли языка и слизистой оболочки щеки. Около 55% из опухолей органов слизистой оболочки полости рта соответствует раку языка. Существуют различные мнения по локализации и частоте опухолей слизистой полости рта: язык, щёки, дно полости рта, альвеолярный отросток верхней челюсти, нижней челюсти, мягкое и твердое нёба. Мы различаем 3 вида рака слизистой полости рта: папиллярный, язвенный, узловой. При лечении первичной опухоли используется методы хирургического вмешательства, лучевая терапия и комбинированное лечение. Отсутствие стойкого эффекта, применяя только хирургический метод, заставило многих исследователей искать более эффективные пути лечения. Таким способом оказалось комбинированное лечение (операция лучевая терапия)ю В случае распространения опухоли в нижней челюсти и альвеолярного отростка, мы проводим расширенную електрооперацию - субтотальная резекция языка, дна полости рта и сегмента нижней челюсти. Во всех областях рака слизистой оболочки рта при обнаружении региональных метастаз или при их отсутствии, мы облучаем не только первичный очаг, но и зоны регионального метастазирования.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Beneş, O.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4122</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>interstate application</subject>
<subject>European public order</subject>
<subject>collective guarantee of rights and
freedoms</subject>
<subject>cerere interstatală</subject>
<subject>ordine publică europeană</subject>
<subject>garanție colectivă a drepturilor
și libertăților</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Article 33 of the European Convention on Human Rights, entitled &ldquo;Inter-State Causes&rdquo;, provides as follows: &rdquo;Any High contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the Protocols thereto by another High Contracting Party&rdquo;. In this respect, the complaining state acts rather to denounce one or more infringements, which allegedly have been suffered by private persons to whom they are substituted in a particular way</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Articolul 33 al Convenției Europene a Drepturilor Omului &icirc;ntitulat Cauze interstatale dispune: &rdquo;Orice &Icirc;naltă Parte contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse &icirc;ncălcări a prevederilor Convenției și ale Protocoalelor sale de către o altă &Icirc;naltă Parte Contractantă&rdquo;. &Icirc;n acest sens, statul reclamant acționează mai degrabă pentru a denunța una sau mai multe &icirc;ncălcări pretinse a fi suferite de către persoane particulare cărora li se substituie &icirc;ntr-un fel anume.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>