Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
388 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-12 20:34
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; LISOGURSKAIA, O.; ROZUM, M.. Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 56-69. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070

Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем

Pag. 56-69

Дорошенко Александр, Lisogurskaia O., Rozum M.
 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Разработана концепция создания многоступенчатых испарительных охладителей газов и жидкостей на основе моноблоковых многоканальных полимерных структур. В качестве базовых элементов в них используются охладители непрямого типа в обычном и регенеративном вариантах. Естественным пределом охлаждения в таких системах является точка росы наружного воздуха, что существенно расширяет возможности техники испарительного охлаждения в целом и позволяет решать ряд задач холодильной техники и техники кондиционирования воздуха с существенным снижением энергозатрат на реализацию процессов. Особое внимание уделено решению проблемы реконденсации водяного пара при переходе на многоступечатые испарительные охладители. Рассмотрена теория совместного тепломасообмена при непрямом испарительном охлаждении. Разработаны принципы конструирования, как отдельных моноблоков, так и многоступенчатых композиций и представлены рекомендации к конструированию нового поколения испарительных охладителей. Выполнен предварительный анализ возможностей таких охладителей применительно к решению задач кондиционирования воздуха.

Este elaborate conceptual de creare a răcitoarelor evaporative cu multe trepte pentru răcire a gazelor şi lichidelor la bază structurilor monobloc cu multe.canale fabricate din materialelel polimerice. În calitate de elementele de bază sunt utilizate răcitoarele de tip indirect în variantă obişnuită şi regenerativă. Limită naturală dec răcire pentru acestea sistemele este punct de rouă al aerului din exterior, ce lărgeşte semnificativ posibilităţile tehnice ale răcirei evaporative în întregime şi dă posibilitate de a rezolva un şir de probleme ale tehnicii de refrigerare şi de climatizare cu reducerea semnificativă a cheltuielilor la realizarea proceselor. Atenţie specială este acordată rezovării problemei recondănsării a aburului de apă prin trecerea la evaporatoarele evaporastive cu multe trepte. Lucrările sunt efectuate la băză teoriei de schimb de călrură comun. Sunt elaborate princiipiile de construire, ca monoblocurilor separate, şi compoziţiilor cu multe trepte şi sunt prezentate recomandările pentru construire a generaţiei nouă a răcitoarelor evaporative. Este efectuată analiza prealabilă a posibilizăţilor acestor răcitoarelor referitor la soluţionarea problemelor de climatizare a aerului. Cuvinte-cheie: răcitorul evaporativ, schemă cu multe trepte, monobloc, duză cu multe canale, schimb de căldură şi de masă comun, recondensare.

The concept of creation of multi-stage evaporative coolers of gases and liquids based on multi-channel monoblock polymer structures was developed. The indirect types of coolers in normal and regenerative options are used as the basic elements in them. Natural limit of the cooling in such systems is the dew point of outside air, which significantly enhances the possibilities of the evaporative cooling technology in general, and allows us to solve a number of problems of the refrigeration and air conditioning equipment with a significant reduction of energy consumption for the process. Particular attention is paid to the problem of water vapor recondensation in the transition to multi-stage evaporative coolers. The theory of joint heat and mass transfer in indirect evaporative cooling was examined. The principle of design of individual monoblocks, as well as multi-stage blocks, was developed and recommendations to the design of a new generation of evaporative coolers were made. Preliminary analysis of the possibilities of the evaporative coolers applying to the solution of problems of air conditioning was made.

Cuvinte-cheie
испарительный охладитель, многоступенчатая схема, моноблок, многоканальная насадка, совместный тепломасообмен