The meaning and values of life during the transition stage of youth from studies to work
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 28
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-29 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.477 (10)
Procese sociale. Dinamică socială (590)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Adriana. Sensul și valorile vieții în etapa de tranziție a tinerilor de la studii la muncă. In: EcoSoEn, 2023, nr. 2, pp. 65-72. ISSN 2587-344X. DOI: https://doi.org/10.54481/ecosoen.2023.2.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 2 / 2023 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X

The meaning and values of life during the transition stage of youth from studies to work

Sensul și valorile vieții în etapa de tranziție a tinerilor de la studii la muncă

DOI:https://doi.org/10.54481/ecosoen.2023.2.07
CZU: 316.477

Pag. 65-72

Popovici Adriana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2023


Rezumat

Currently, the transition period from studies to work presents an essential and complex stage in the personal and professional evolution of young people, often characterized by challenges and uncertainties that affect their adaptability and long-term success. This process signifies the transition from the academic to the professional environment, involving experimentation and re-evaluation of meaning and values in life. The theoretical bases of the formation of orientations in life related to the meaning of existence as an important condition of life activity, are grounded in the works of philosophers, such as G. Hegel, I. Kant, E. Fromm, psychologists К. A. Abulkhanova-Slavskaya, B.S. Bratusy, A.Н. Leontiev, D.A. Leontiev, V.V. Stolin, V.E. Chudnovsky, the author of logotherapy V. Frankl. These scientific sources provide valuable information about the time period in which individuals navigate the complex process of identity formation, search for meaning, and adaptation of values. The purpose of this article is to investigate, both theoretically and practically, the meaning and value of life in this period of transition to adulthood from a psychological perspective. Emphasizing identity development, the search for meaning, and the adaptation of values. The importance of this subject lies in identifying the factors that contribute to the development of social maturity, in order to be able to develop effective strategies to support young people in this stage of life. In this context, the specialized literature emphasizes the fact that the meaning of life and values have a significant impact on the behavior and attitudes of young people, as well as on their career expectations.

În prezent, perioada de tranziție de la studii la muncă prezintă o etapă esențială și complexă în evoluția personală și profesională a tinerilor, fiind deseori caracterizată de provocări și incertitudini care le afectează capacitatea de adaptare și succesul pe termen lung. Acest proces semnifică trecerea de la mediul academic la cel profesional, implicând experimentarea și reevaluarea sensului și valorilor în viață. Bazele teoretice ale formării orientărilor în viață legate de sensul existenței ca și condiție importantă a activității de viață, sunt fundamentate în lucrările filosofilor, precum G. Hegel, I. Kant, E. Fromm, a psihologilor К. А. Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.В. Столин, В.Е. Чудновский, autorului logoterapiei V. Frankl. Aceste surse științifice oferă informații valoroase despre perioada de timp în care indivizii navighează în procesul complex de formare a identității, căutare a sensului și adaptării valorilor. Scopul acestui articol constă în investigarea, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, a sensului și valorii vieții în această perioadă de tranziție spre vârsta adultă din perspectiva psihologică. Punând accent pe dezvoltarea identității, căutarea sensului și adaptarea valorilor. Importanța acestui subiect constă în identificarea factorilor care contribuie la dezvoltarea maturității sociale, pentru a putea elabora strategii eficiente de suport a tinerilor în această etapă a vieții. În acest context, literatura de specialitate subliniază faptul că sensul vieții și valorile au un impact semnificativ asupra comportamentului și atitudinilor tinerilor, precum și asupra așteptărilor lor în legătură cu cariera.

Cuvinte-cheie
adaptation, identity, life orientations, meaning of life, youth, transition from studies to work, values, value of life,

adaptare, identitate, orientări de viață, sensul vieţii, tinerețe, tranziție de la studii la muncă, valori, valoarera vieții